Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

Данни, получени от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 3 февруари 2015 г.

Състояние на комплексните и значими язовири
 
Преливат  язовирите:  Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков, Асеновец, Боровица, Студен кладенец, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.
Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара.
 
Басейнова дирекция  за  Черноморски район   
 
Преливат 4 язовира: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков.
 
Язовир „Тича“ – обем 307,924 млн. м3. Свободен обем  по-малко от 4 млн. м3. Освобождава се обем само чрез ВЕЦ по 5,0 м3/сек, през водовземна кула в реката изпуска – 15 м3/сек , спряно по-голямо изпускане заради високи води в реката;  
Язовир "Камчия” – обем  239,077 млн. м3 прелива с 71 м3/сек, през основен изпускател -  12,55 м3/сек;
Язовир „Ясна Поляна” – обем   32, 449 млн. м3 прелива през преливника с около 2,072 м3/сек, през основен изпускател -  1,50 м3/сек;
Язовир „Мандра“ – обем - 154, 872 млн. куб. м – прелива;
Язовир „Съединение – обем 10,598 млн. куб. м. Изпуска се през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Язовир „Георги Трайков“ обем 340,000 млн.м3, прелива с около 122 м3/сек освобождава чрез О.И. 25  м3/сек;
Язовир „Порой“ – обем 17,248 млн.м3, От 1.01.2015 е спряно освобождаване на обем през основен изпускател във връзка с проблемна дига на река Хаджийска в района на с.Тънково. След оттичане на водата ще продължи контролирано освобождаване на обем;
Язовир  „Ахелой” -  обем 11,415 млн. м3 От 01.01.2015 г. е отворен основен изпускател и се изпуска контролирано водно количество  от 3,0 м3/сек. 
 
Басейнова дирекция за Източнобеломорски район 
 
Преливат 4 язовира:  Асеновец, Боровица, Студен кладенец, Ивайловград.
 
Язовир „Жребчево“ – обем 307,256 млн. м3. Спряна е работата на ВЕЦ с цел недопускане на допълнителни водни количества в р. Тунджа; 
Язовир „Асеновец“ – обем 28,200 млн м3, прелива от 01.02.2015 г. Проводимостта на речното корито е отлична. Съоръженията на язовира са в добро техническо състояние.
Поради замътване на водата, вследствие падналите валежи от 1 февруари 2015 г. е преустановено водоподаването за питейни нужди от яз."Асеновец";
Язовир „Малко Шарково“ – обем 36,877 млн.м3. Освобождава се обем през основен изпускател – 3 м3/сек.;
Язовир „Домлян“ - обем 16,825 млн.м3;
Язовир „Пясъчник“ - обем 123,074 млн.м3; 
Язовир „Тополница“ - обем 78,673 млн. м3 ; 
Язовир „Цанков камък“ – Обем 106,956 млн. м3. Извършват се контролирани преливания ;
 
Язовир „Въча“ - обем 224,503 млн.м3, Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 148,805 м3/сек.;
Язовир „Кричим“ - обем 17,997 млн.м3- намалява.Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 68,70 м3/сек и чрез основен изпускател – 63,400 м3/сек.; 
Водите от каскада Въча отиват в р. Марица и повишават допълнително нивото.
Язовир „Тракиец“ е с обем 87,080 млн. м3 . Освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,5 м3/сек;
Язовир Боровица“ – обем 27, 300 млн. м3 прелива с 20,9 м3/сек;
Язовир Розов кладенец -  обем 20,508 млн. м3 – намалява,  прелива с 0,158 м3/сек;
Язовир „Кърджали“ – обем 459,163 млн. м3 - намалява, преливането е спряло от вчера, през ВЕЦ 155,773 м3/сек, през основен изпускател 502,000 м3/сек;
Язовир „Студен кладенец“ –  обем 353,435 млн. м3 – намалява, прелива с 592,100 м3/сек., през ВЕЦ 121,603 м3/сек;
Язовир „Ивайловград“ - обем 218.071 млн. м3 - намалява, прелива с 932,900 м3/сек и чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 267,842 м3/сек ;
 
Басейнова дирекция за Дунавски район 
Прелива язовир Йовковци;
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми;
Среченска бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска;
Язовир „Йовковци” – Обем 93,101 млн. м3 прелива през преливник с около 13,225 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Язовир „Ястребино” – обем 55,813 млн. м3. 
 
Басейнова дирекция за Западнобеломорски район 

Язовир Пчелина /прелива/ – без проблеми.
 
Състояние на речните легла и общинските язовири Дунавски район
 
Поречие Огоста и западно от Огоста
 
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца прелива през преливника с около 100 л/сек и е с отворен основен изпускател. Към момента след язовирната стена няма постъпила информация в Басейнова дирекция за Дунавски район- Плевен за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.
 
Поречие Янтра
 
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.  
Язовир „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
 Язовир  „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.
 
Поречие Дунавски добруджански реки
 
Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.
 
Язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”,  ”Левски-2”, ”Николаевка -1”,  ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се задържа и е достигнало около 1,55 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Обстановката към момента се нормализира.
  Язовир „Одринци” към момента се изпуска през основния изпускател с около 2,50 м3/сек. Предприети са мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, находящи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.
Вследствие повишеното си водно ниво р. Царацар излиза от речното си легло и наводнява асфалтов път, свързващ с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра и с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра 
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) за критични водни нива.
През изминалото денонощие за останалите реки на територията БДУВДР - Плевен се наблюдават повишени водни нива, при които към момента протичат в речните си легла. 
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.  Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.
 
Черноморски район
За осигуряване на свободен обем се изпускат:
Общ. Шумен - яз. „Лозево” и яз „Дибич” 
Общ. Търговище – яз.”Фисек”, яз.”Руец-1”, яз.”Кралево”, яз”Съединение”.
Общ.Омуртаг-яз.”Красноселци”
Общ. Велики Преслав - яз.”Златар 3”, яз.”Дервиша”, яз.”Драгоево”
Общ.Нови Пазар-яз.”Нови Пазар-1”
Общ.Търговище – „Черковна”
Общ.Лозниця- яз.”Трапище”, яз.”Тръбач”, „Каменна чешма”
Общ. Провадия – яз.”Черковна” и яз.”Снежина”, яз.”Блъсково 1”
Общ. Бургас- яз.”Курбара дере”, яз. „Дермендере”
Общ. Камено - яз. ”Трояново” и , яз.''Кокичена могила 2'';
Общ. Созопол - яз.''Синята вода'', яз.''Факуда'', яз. ''Голяма Круша 1'', яз. ''Голяма Круша 2'', яз.”Черешова Градина”
Общ. Айтос – яз.”Парка”, яз.”Съдиево” 
Общ. Карнобат – яз.„Помпена станция”, яз.„До гробищата”  яз. „Памуклията”, язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.''Детелина'' и  яз.''Церковски'';
 
Преливат през преливника и се изпускат:
Общ.Върбица- яз.''Станянци'', яз.''Маломир''
Общ.Смядово – яз.”Кълново”,яз.”Янково” , яз.”Александрово”
Общ.Хитрино- яз.”Развигорово”
Общ.Търговище -яз.”Вардун-1”
Общ. Д.Чифлик - яз. ”Долни Чифлик”, яз. ''Горен Чифлик'' и  яз. „Пчелник”
Общ.Дългопол –яз.”Елешница” – прелива с 7 м3/сек.
Общ. Бургас- яз.”Арнут дере 1”, „Арнут дере 2”-преливат с минимални количества, яз.”Маринка”
Общ.Средец – яз.''Зорница 1'', яз.''Росеново'' (Върлата пътека)
Общ.Айтос.-яз.”Таушан Кайряк”
Общ.Карнобат- яз.”Детелина”, яз.”Барган”
Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево”
 
Състояние на реките - данни за  диги и укрепителни съоръжения:
Общ. Провадия – р. Провадийска и р. Ана дере са се прибрали в коритата си, обстановката постепенно се нормализира. Отменено е бедственото положение.
Общ.Аксаково  -  р.Батова се е прибрала в коритото си, и водата бавно се отдръпва. Отменено е бедственото положение.
Общ.Аврен  - р. Провадийска при с.Синдел се е прибрала в коритото,с.Дъбравино р.Камчия задържа ниво. 
Общ. Дългопол -  нивото на р. Камчия при гр. Дългопол и с. Сава спада. 
Общ. Долни чифлик - при с.Гроздьово дигата на р. Камчия е укрепена с чували с пясък, надградена е 50-60 см и е удължена с 150 м. 
 
Снощи е скъсана дясна дига на около 2 км  по течението след с.Цонево, водите се разливат в лонгоза. Нивото на реката спада.
 
Източнобеломорски басейн
 
През изминалите часове обстановката в Източнобеломорски район бе спокойна. Почти без валежи в целия регион.
 
- Басейн на река Марица
 
През изминалите часове, притоците на река Марица са се понижавали, но при самата река Марица са регистрирани нови повишения. 
 
общ. Харманли
- р. Харманлийска - 270 см
- р. Марица - 440 см
 
общ. Симеоновград
- р. Сазлийка се оттича
- р. Марица е повишила нивото си от сутринта с 5 см
 
общ. Любимец
- р. Марица - 300 см
- Свиленград - Марица - 250 см, 
 
общ. Димитровград
- притоците на р. Марица спадат
- р. Марица е повишила нивото си с около 5 см за последните 12 часа
 
Към настоящия момент няма друга постъпила информация и данни за възникнали други събития по диги и укрепителни съоръжения.
 
- Басейн на река Тунджа
 
Нивото на река Тунджа остава критично високо и на места продължава да се покачва. 
- измерено ниво на Тунджа при Елхово е – 396 см, което е с 18 повече от вчера предишното замерване. 
- измерено ниво на Тунджа при Ямбол – 477 см.
 
общ. Тополовград
- обстановката се нормализира
- р. Тунджа е спаднала леко
 
Няма постъпила информация за влошаване на обстановката
 
Няма постъпила друга информация на дежурните телефони за разливи и за възникнали други критични ситуации.
 
- Басейн на река Арда
 
Река Арда и притоците ѝ – нивата им са все още критично високи. Притокът към язовирите от каскада Арда остава значителен. 
 
Няма данни и постъпила информация за други възникнали критични ситуации по язовирни стени, диги и укрепителни съоръжения. 
 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.