1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. До 22.10.2018 г. е крайният срок за кандидатстване по подмярка 4.1.2

До 22.10.2018 г. е крайният срок за кандидатстване по подмярка 4.1.2

НССЗ предлага съдействие при подаването на проектните предложения в ИСУН 2020

Oстават само 20 дни за кандидатстване по подмярка 4.1.2. “"Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства". Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 часа на 22.10.2018 г. през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/.

НССЗ изготвя безплатно проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. Проектите се изготвят в рамките на Подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.

Целта на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г. е подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства.

Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства от Тематичната подпрограма за малките стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. са следните:
- да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;
- минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро вкл. Освен това над 50 на сто от СПО на стопанството трябва да се формира от животни и култури съответно от секторите „животновъдство“, плодове и зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“.
Земеделски стопанства за инвестиции в сектор "Животновъдство" са допустими за подпомагане, само ако животновъдните им обекти са разположени на територията на планински район
По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др.;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. ;
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Изготвянето от НССЗ на проектите по подмярка 4.1.2. е в рамките на консултантските пакети, които Службата предоставя по подмярка 2.1.2. НССЗ предоставя на малките земеделски стопанства напълно безплатно шест (6) основни консултантски пакета (КП), допринасящи както за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства чрез модернизация и технологичното обновление като устойчиви и жизнеспособни единици, така и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Желаещите да получат КП ТП 5.2а, включващ изготвянето на бизнес план и основна информация за проектно предложение по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020г. могат да подадат Заявление за получаване на услугата във всеки един от Териториалните областни офиси на НССЗ.

Крайният срок за подаване на Заявление за получаване на КП ТП 5.2а е 15.10.2018г., съгласно заповед на Изпълнителният директор на НССЗ.
Службата предлага съдействие и при подаването на проектните предложения в ИСУН 2020.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.