МОСВ изпълни успешно две програми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Завършването на проектите ще бъде представено на 7 ноември в галерия „Квадрат 500“

Министерството на околната среда и водите ще отчете на 7 ноември 2017 г. успешното завършване на проектите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за програмния период 2009-2014 г. Събитието е в галерия „Квадрат 500“ от 14 часа.

ФМ на ЕИП е финансиран от правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и предоставя грантове за 85% от стойността на проектите. През изминалия отчетен период по този механизъм са изпълнени и завършени 38 проекта на обща стойност 18, 22 млн. евро, като е усвоен целият предоставен бюджет. Двете програми, по които МОСВ е програмен оператор са с донорски партньор Норвежката агенция по околна среда.

По Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” са изпълнени 12 проекта на стойност 9,14 млн. евро. Проектите са за проучване и изготвяне на системи за наблюдение, поддръжка и контрол на речните басейни, бреговите зони, превенция на нефтени разливи, оценка на състоянието на морската среда в реално време, изследване на морски и сладководни организми – биоиндикатори, оценка на фактори, влияещи на рибовъдството и др.

26 проекта за 9,14 млн. евро са изпълнени по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”. По едно от направленията на програмата са картирани девет типа екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги – съвременна концепция в политиката по околната среда, която отчита и остойностява ползите за хората и обществото от естествените процеси в екосистемите (напр. приноса на определен тип растителност за пречистването на въздуха и преработката на CO2) Картирането на екосистемите показа тяхното географско разпространение и състояние. Данните дават информация има ли увреждане на естествените им функции и какви са нуждите от тяхното възстановяване.

Важен проект по програма BG03 e системата за ранно откриване и наблюдение на инвазивни видове, чужди за нашите екосистеми и за анализ и превенция на тяхното разпространение. Мрежа от доброволци преминаха специализирани обучения за работа в подобрената и модернизирана национална информационната система за мониторинг на биоразнообразието (НСМБР). Други проекти  проучиха въздействието на изменението на климата върху горските екосистеми,  състоянието и опазването на генетичните ресурси, данни за прилепите в България, повишаване на обществената осведоменост за значението и състоянието на дъбовите гори.

МОСВ интегрира възможностите на двете програми в своите политики заедно с двата отчетни периода по ОП „Околна среда“, като се стреми към надграждане и допълване на ефекта от двата инструмента.

Бенефициенти по проектите на ФМ на ЕИП са държавни и местни структури, научни и образователни институции, НПО и др.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.