Обществено обсъждане на споразумението за еврофондовете до 2020 г.

Снимка:

До 7 август желаещите могат да се включат във форума

До 7 август желаещите могат да се включат в обсъждането на проекта за споразумение за партньорство на България за 2014 - 2020 година.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството.

Споразумението е разработено от междуведомствена група с участието на представители на администрацията, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж. Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и описание на интегрирания подход за териториално развитие, който ще се прилага при управлението им.

Желаещите да участват в обсъждането могат да изпращат мнения и коментарипо електронна поща на адрес programming@government.bg .

Показател
 
Базово (начално) състояние
 
Национални цели съгласно НПРф и НПР: България 2020
 
Стратегия Европа 2020
 
Процент на заетост на населението на възраст 20 - 64 години 62.9%, 2011 г. 76%
 
от 68.6% през 2011 г. до 75% през 2020 г.
Дял на инвестиции в НИРД от БВП 0.57%, 2011 г.
 
1.50%
 
3%
 
Емисии на въглероден диоксид
 
47.8%, 2010 г. (1988 г. = 100%)
 
Увеличаване на нивата на парникови газове (GHG) извън ЕСТЕ с не повече от 20% до 2020 г. спрямо 2005 г. намаляване с 20% (30%) в сравнение с 1990 г.
 
Дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в страната 13.8%, 2011 г.
 
16%
 
20%
 
Енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на транспорта 0.4%, 2011 г.
 
10%
 
 
         -
 
Повишаване на енергийна ефективност          -
 
с 25%
 
с 20%
 
Дял на преждевременно напуснали училище 11.8%, 2011 г.
 
11%
 
от 13.5% за 2011 г. на 10% през 2020 г.
Дял на населението на възраст 30 - 34 години със завършено висше образование 27.3%, 2011 г.
 
36%
 
от 34.6% през 2011 г. на 40% през 2020 г.
Брой на европейските граждани, които живеят в риск от бедност 1683 хил. души, 2011 г.
 
намаляване на броя живеещи в бедност с 260 хил. души намаление с 25%, или с 20 млн. души

Легенда:
НПР - Национална програма за реформи
НПРф - Национална програма за реформи 2012-2020 г.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.