Проведе се работна среща по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

Бяха направени презентации за настоящия статус и конкретика на дейностите по проекта

На 21 юни 2016 г. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща между екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). 

Срещата беше открита от инж. Красимир Каменов, заместник изпълнителен директор на ИАГ и ръководител на проект FOR OUR FUTURE, който накратко представи важността на проекта и отговорността на ИАГ, нейните структури и СТЗ, като поясни, че поради кратките срокове е необходима усилена работа от страна на експертите, ангажирани в изпълнението на отделните дейности и особено тези по дейност 3.1 „Проверка на данните” и 3.2  „Картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика”

В срещата участваха д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, д-р инж. Деница Пандева – директор на дирекция ПМД, ИАГ и представител на проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap", ключови експерти, служители на ИАГ-изпълняващи дейностите по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги, директори, заместник директори, експерти от Регионалните дирекции по горите – експерти „Горски бази данни, директори и служители  от ЛЗС, експерти „Лесозащита“  по проект FOR OUR FUTURE.

Презентации за настоящия статус  и конкретика на дейностите по проекта, методологията за оценка и картиране на състоянието на горите и горските екосистеми, създаването и използването на национален слой „Гори извън натура 2000”, както и актуална информация за отчетността на дейностите, представиха – д-р инж. Любчо Тричков- координатор на проекта, инж. Мария Беловарска - експерт „ЕСУ от горите“ , инж. Георги Тинчев- експерт „ГИС“ и Петя Славчевска- технически сътрудник.

В допълнение бяха дадени практически разяснения и бяха дискутирани въпроси, свързани с етапите на процеса по картиране и оценка на състоянието на горските екосистеми и на екосистемните услуги от тях; верифицикацията на горските бази данни в офис и на терен и др. След проведените дискусии бяха взети следните решения:

1. Екипа по управление и изпълнение на проекта от страна на ИАГ да предостави на електронен носител горската база данни от създадения Национален слой гори извън Натура 2000 на регионалните експерти с цел съвместно определяне на подотделите, които ще бъдат проверявани на ниво РДГ; 
2. Оформяне на еднотипни чек листи, по които да бъдат верифицирани данните в офис и на терен;
3. Попълване и изпращане на електронен носител на необходимите данни за определяне на регулиращите и културните екосистемни услуги от горските екосистеми;
4. Да се проведе обучение с цел повишаване на капацитета и уеднаквяване на подхода при работа във възможно най-кратки срокове.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.