Речните нива остават без съществени изменения

Анализ на хидрологичната обстановка по данни на НИМХ

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие (15-16 януари) нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -13 см до +10 см; за водосбора на р. Искър: от -15 см до +17 см; за водосбора на р. Вит: от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра: от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -1 см до 0 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Искър в района на с Бели Искър – Ледена покривка;
 • р. Палакария в района на с. Рельово – Брегови лед;
 • р. Черни Вит в района на с. Черни Вит – Брегови лед;

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Измененията на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -92 см до +92 см) и на р. Арда при с. Китница (от -16 см до + 23 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Марица: от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Въча при гр. Девин е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Струма: от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Бистрица (Соволянска) в района на с. Гърляно – Ледена покривка.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.01) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.01.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.01) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.01.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (17.01) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.01.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.01) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.01.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (17.01) и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (17.01) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (17.01) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (17.01) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Днес 17 януари 2020 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.01.2020 г. е 3 611,1 млн. м3, представлява 55,6% от сумата от общите им обеми и 0,1% по-малка от сумата от общите им обеми към 15.01.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 64,4% от общия им обем;
 • напояване – 38,3% от общия им обем;
 • енергетика – 67,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 353,361 млн. м3, което е 71,06% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 283,367 млн. м3, което е 73,08% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 115,678 млн. м3, което е 73,82% от общия му обем;

 1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 44,924 млн. м3, което е 31,59% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,597 млн. м3, което е 34,40% от общия му обем.