Състояние на комплексните и значими язовири

Снимка:

Към 9 март регистрираното преливане на язовир „Тича“ е в размер на 5 м3/сек

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9.03.2018 г. е 4851,2 млн. м3 и представлява 74,7 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 88,7 % от общия им обем
  • напояване – 61,5 % от общия им обем
  • енергетика – 82,5 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 480,592 млн. м3, което е 96,7% от общия му обем

Язовир „Студен кладенец“ – 357,446 млн. м3, което е 92,2 % от общия му обем

Язовир „Ивайловград“ – 121,399 млн. м3, което е 77,5 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 64,949 млн. м3, което е 45,7 % от общия му обем

Язовир „Жребчево“ – 180,6460 млн. м3, което е 45,2 % от общия му обем.

Със запълване над 90% към днешна дата са следните комплексни и значими язовири „Йовковци“, „Среченска бара“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Ахелой“, „Мандра“, „Въча“, „Кричим“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Чрез месечен график са предписани определени обеми на 21 язовира, които да не се надвишават, с цел плавно и контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем в тях. Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите „Йовковци“, „Ястребино“, „Бели Лом“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ , „Тракиец“ и „Панчарево“

През преливните съоръжения преливат язовирите: „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Тича“ и „Пчелина“.

При язовирите „Боровица“ и „Пчелина“, преливните количества и притока за последното денонощие се запазват в границите на тези от предишното денонощие, като не са регистрирани проблеми при преливането.

През изтеклото денонощие е регистрирано увеличение на притока към язовирите  „Камчия“, „Огоста“ и „ Жребчево“.

Това обстоятелство не създава  предпоставки за вредно въздействие на водите. Язовир „Огоста“ и язовир „Жребчево“ имат свободни обеми. Преливането при язовир „Камчия“ не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост и язовир „Георги Трайков“ разполага със свободен обем и се изпуска към момента контролирано, с цел поемане на количествата от язовир „Камчия“.

Към 9 март регистрираното преливане на язовир „Тича“ е в размер на 5 м3/сек.

Притокът към язовира за последното денонощие е намалял в сравнение с предишното, а преливните количества към момента не представляват опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им