Благородна идея за осигуряването на дом за изоставени деца може да бъде реализирана чрез финансиране по мярка 311

Веселина и Петко Павлови разполагат с материалната база, но им трябват още средства

* Видео по темата може да видите ТУК
* Други статии по темата...

Веселина и Петко Павлови от Пловдивското село Драгомир смятат, че биха могли да приютят и възпитават изоставени деца, които в момента се отглеждат в социални домове. Двамата биопроизводители са убедени, че не само могат да им осигурят семеен уют, но и да ги отгледат с любов и да ги възпитат.

Разполагат с материалната база, но им трябват още средства за довършителните работи и за обзавеждането. Петко Павлов, който се занимава със строителство, ще отговаря за интериора и екстериора на дома за децата, а Веселина ще бъде ангажирана с отглеждането и образованието им. Искат да вземат деца от различни възрасти, за да могат да се гледат, да си подражават, да си помагат. „По-будните ще въздействат на другите. Може да бъдат и деца с увреждания, казва Веселина и допълва: „Целта ни е да създадем защитено селище на нашите биологични земи с 15–20 дечица, които да бъдат отглеждани по биологичен начин. Имаме желание да изградим било къщички, било стаи, да направим лека реконструкция на къщата, която имаме. И понеже мъжът ми същевременно се занимава и с художествени занаяти, а аз съм технолог, да можем да осъществим мечтата си дечицата, учейки се, занимавайки се, хранейки се, да стават ежедневно и свидетели на процеса на производството на храни по биологичен начин, да се запознават отблизо със самия живот. Да се научат, че човек трябва да се труди, за да заслужи храната си. Да узнаят как се добиват блага. И същевременно да се чувстват полезни в целия този процес. Да излизат с някакви знания, когато навършат 18 години. У нас над 7000 деца са изоставени в социални домове”.

Все още проектът им е в идейна фаза.
При среща с експерта от МЗХ Евгени Гергов, биопроизводителите са получили информация, че има мярка, по която може да се кандидатства за този тип социални дейности – 311, която подкрепя разнообразяването към неземеделски дейности в селските райони. За момента е затворена, но след като се отвори нов прозорец за прием на проекти, те ще кандидатстват.

Веселина споделя, че за финализиране на проекта им ще бъдат необходими около 30 000 лева.
„Не сме на годините, на които можем да чакаме, а искаме и за децата да стане по-бързо. Защото всеки един ден, прекаран в обществена институция, е загубен за изоставените деца. Искаме по-бързо да стане всичко, за да може макар и по-малко деца – поне 15, да бъдат щастливи и да имат семейство. Това ще бъде целта на нашия живот”, заявява Веселина Павлова.

Освен подпомагане на социални дейности по мярка 311 се финансира още:

 Развитие на селски туризъм:

 • Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения и т.н.).

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости.

 • Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих, или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.).
 • Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито) и т.н.

Местно занаятчийство

 • Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
 • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕО.
 • Създаване/ обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения.

Производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници

 ● слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на биогорива);

 ●  биоенергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство.

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на първична преработка на земеделски продукти, рибарство и аквакултури, секторите за преработка и маркетинг, допустими за подпомагане по мярка 123, въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, хазарт, финансови услуги и посредничество в недвижими имоти и сектори и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15.12. 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за „минимална помощ”.

Вид на помощта

а) Безвъзмездна помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

б) Безвъзмездна помощ за външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;

в) Безвъзмездна помощ за подпомагане на разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Разходите по точки б) и в), както и общите разходи, свързани с инвестициите, не могат да надвишават 12% от общите допустими разходи по проекта.

Размер на помощта

80% е субсидията, когато става въпрос за дейности, свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. В останалите случаи помощта е в размер на 70%.

 • Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници – 1 млн. евро;
 • Максималният размер на помощта за проект е 200 000 евро, а за инвестиции в сектор „сухопътен транспорт” – 100 000 евро.

Кой може да кандидатства

 • Земеделски производители – физически или юридически лица, които отговарят на дефиницията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия – регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или Закона за тютюна и тютюневите изделия.
 • За юридически лица делът на приходите от земеделска дейност трябва да бъде минимум 50% от общите приходи на предприятието.

Освен по мярка 311 икономиката в селските райони може да бъде стимулирана и чрез прилагането на мярка 312. Тя подкрепя създаването и развитието на микропредприятия в неземеделския сектор.

Мярката се прилага в 231 общини в селските райони, като инвестицията трябва да е на територията на община в селските райони, за която се отнася проектното предложение.

Какво ще се постигне чрез мярка 312

 • Насърчаване на растежа и създаването на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони.
 • Насърчаване на предприемачеството в селските райони.
 • Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Дейности и обхват

 • Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия.
 • Подпомагат се неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности.
 • Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Кой има право на подпомагане

Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в общини от селските райони.

Това са предприятия, които имат средно списъчен брой на персонала по-малък от 10 души и годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс, които не превишават левовата равностойност на 2 млн. евро.

Кои дейности се подпомагат

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:

 • Преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н.
 • Производство на възобновяема енергия:
 • производство на биоенергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието и/или за:
 • производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които не попадат в Приложение І на Договора за създаване на ЕО;

и/или

 • производство на енергия за продажба от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.).

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

 • Услуги – развитие на дейности, свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на първична преработка на земеделски продукти, рибарство и аквакултури, секторите за преработка и маркетинг, допустими за подпомагане по мярка 123, въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, хазарт, финансови услуги и посредничество с недвижими имоти и сектори и дейности, определени в чл. 1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 г. от 15.12.2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за „минимална помощ”.

Вид на помощта

а) Безвъзмездна помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

б) Безвъзмездна помощ за външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;

в) Безвъзмездна помощ за разходи за реклама и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Разходите по точки б) и в), както и общите разходи, свързани с инвестициите, не могат да надвишават 12% от общите допустими разходи по проекта.

Размер на помощта

80% е субсидията, когато става въпрос за дейности, свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. В останалите случаи помощта е в размер на 70%.

 • Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници – 1 млн. евро.
 • Максималният размер на помощта е 200 000 евро, а за инвестиции в сектор „сухопътен транспорт” – 100 000 евро.

Изисквания към кандидатите

 • Да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите и да отговарят на определението за микропредприятие.
 • Земеделски производители не могат да кандидатстват.

За да се избегне припокриване на подпомагането с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013” (ЕФРР), помощ за инвестиции на микропредприятия в селските райони се отпуска само в рамките на ПРСР.

Микропредприятията от селските райони са допустими за подпомагане по мерки за обучение, предлагани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013”, финансирана от Европейския социален фонд.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.