1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Производителите на плодове и зеленчуци могат да получат по-значителна финансова помощ ако се обединят в своя организация

Производителите на плодове и зеленчуци могат да получат по-значителна финансова помощ ако се обединят в своя организация

Снимка:

Индивидуалните производители на плодове и зеленчуци се възползват само от Схемата за единно плащане на хектар

Видео по темата може да видите ТУК
Други статии по темата...

Реформата на ЕС в Общата организация на пазара (ООП) на плодове и зеленчуци е въведена от 26 септември 2007 г. и определя специфични правила по отношение на този сектор чрез изменение на няколко директиви и регламенти.

Реформата се въвежда с Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета от 26 септември 2007 г. за определяне на специфични правила по отношение на секторa на плoдoвете и зеленчуците и за изменение на директиви 2001/112/ЕО и 2001/113/ЕО и регламенти (ЕИО) № 827/68, (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2826/2000, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 318/2006, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2202/96 (Oфициален вестник на ЕС, L 273/17.10.2007 г.).

Впоследствие разпоредбите на този Регламент бяха прехвърлени в Регламент (ЕО) № 361/2008 на Съвета от 14 април 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (Oфициален вестник на ЕС, L 121/7.05.2008 г.).

Беше приет и Регламент (ЕО) № 13/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата.

Бяха приети и Регламенти на Комисията за прилагане на Регламента на Съвета:

- Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) №1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (Официален вестник на ЕС, бр. L 350, 31.12.2007 г.)

- Регламент (ЕО) № 1548/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (Oфициален вестник на ЕС, L 337/21.12.2007 г.)

- Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата.

С така изменените регламенти в сектора се цели подобряване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на плодовете и зеленчуците, произвеждани в ЕС, както и намаляване на колебанията в доходите на производителите, нарастване на консумацията на плодове и зеленчуци в ЕС. Много важна част от реформата в този сектор е преминаването на досегашните плащания за преработката на определени плодове и зеленчуци към схемата за единно плащане на площ.

Една от най-важните последица от реформата е повишаване на привлекателността за организациите на производителите, тъй като те са основните структури, в сектор „Плодове и зеленчуци”, които могат да получават финансово подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Индивидуалните производители на плодове и зеленчуци могат да се възползват само от Схемата за единно плащане на хектар, но те нямат достъп до нито една от схемите за подпомагане, уредени в специалния регламент. Затова единственият начин производителите на плодове и зеленчуци да получат по-значителна финансова помощ е да се обединят в своя организация и да поискат нейното признаване от Министерство на земеделието и храните по реда на Наредба № 11 от 15 май 2007 г.

Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представляват възможност за заемане на по-силни позиции на пазара по отношение на купувачите (особено когато са супермаркети), по-добри възможности за реализация на произведеното на по-добри цени, планиране и намаляване разходите за производство, прилагане на земеделски практики, опазващи околната среда.

Организации на производители, които не отговарят на критериите за признаване, могат да поискат временно признаване като „групи производители”. За да бъде призната за група производители, организацията трябва ежегодно да предлага на пазара плодове и/или зеленчуци на стойност не по-малко от 50 000 евро и да има най-малко 4 членове. За признаване като организация на производители стойността е 100 000 евро са нужни най-малко 7 членове. Групите производители могат да ползват помощ от Общността за своето административно и организационно укрепване. Помощта се получава през първите 5 години след създаване на групата производители. В резултат на реформата помощта за групи производители беше удвоена и възлиза на 10% през първата, 10% през втората, 8% през третата, 6% през четвъртата и 4% през петата година от стойността на реализираната от тях на пазара продукция.

Основна форма за финансово подпомагане на организациите на производители остават операционните програми, които организациите на производителите разработват и внасят за одобрение в Централно управление на Разплащателната Агенция най-късно до 1 октомври на годината, предшестваща годината на изпълнение на програмата. Предварително условие за одобряване на операционната програма е организацията на производители да е набрала операционен фонд, с който да финансира определен процент от разходите по нея, като останалата част се финансира от Европейския фонд. Досега ЕС финансираше 50% от разходите за изпълнение на програмите. С реформата този процент се повишава на 60%. Пълният процент финансиране от ЕС се получава при условие, че:

  • Се подпомага биологичното производство на плодове и зеленчуци.
  • Организацията на производители е от държавите членки, които са се присъединили към Общността през 2004 г. или след това, за мерки, които ще действат не по-късно от края на 2013 г.
  • Това е първата подадена програма от призната организация на производители, която се е обединила с друга призната организация на производители.
  • Това е първата програма, представена от призната асоциация на организации на производители.ю Организацията на производители е от държава членка, където организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20% от производството на плодове и зеленчуци.
  • Операционните програми включват мерки за промоция на плодове и зеленчуци, насочени към деца в учебно заведение.

Досега размерът на финансирането на оперативните програми от ЕС не можеше да надвишава 4,1% от стойността на продукцията, която организацията на производители предлага на пазара. На заседанието на Съвета на министрите на земеделието, проведено на 11 и 12 юни 2007 г., беше решено, че максималното ниво на финансирането на оперативните програми от ЕС може да достигне 4,6% при условие че увеличението над 4,1% се използва за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

Напомняме ви, че до 01.10.2009 г. е срокът, в който всички признати организации на производители и признати асоциации на производители на плодове и зеленчуци могат да подават оперативни програми и свързаните с тях документи.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

 

Как организациите на производителите дават по-добра възможност за реализация на произведената продукция?

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.