1. Начало
 2. Новини
 3. Любопитно
 4. Разпределение на финансовите ресурси, отпускани от ЕС по 4-те приоритетни оси за развитие на селските райони

Разпределение на финансовите ресурси, отпускани от ЕС по 4-те приоритетни оси за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони съдържа 22 мерки

- Вижте видео по темата ТУК
- Други статии по темата...

Размерът на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. за България възлиза на 2 609 млн. eвро. Националното съфинансиране към програмата за развитие на селските райони възлиза на около 633 млн. евро т.е. общо средствата по ПРСР възлизат на 3 241 млн. евро. В допълнение България ще получи 33,15 млн. евро по Европейския план за икономическо възстановяване. Като за 2009 г. са 19,5 милиона евро и за 2010 г. 13,65 милиона евро. Към тях трябва да се добавят и 10% съфинансиране от българска страна (3,68 млн.евро) т.е. общо сумата става 36,83 млн. евро.

Програмата за развитие на селските райони съдържа 22 мерки, от които през 2008 г. са стартирали 20. На по-късен етап са предвидени да стартират още 7 мерки.

От ос 1 стартирали мерки общо 8:

 • Мярка 111 „Обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
 • Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери"
 • Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства"
 • Мярка 122 „Добавяне на икономическа стойност на горите"
 • Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски стопанства".
 • Мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства".
 • Мярка 142 „Създаване на организации на производители".
 • Мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" (съгласно анекс viii от договора за присъединяване на България и Румъния (за периода 2007-2009г.)”

От ос 2 стартирали мерки общо 5:

 • Мярка 211 „Плащания за природни ограничения за фермери в планински райони";
 • Мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските".
 • Мярка 214 „Агроекологични плащания".
 • Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" - стартира през август 2008г..
 • Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности".

От ос 3 стартирали мерки общо 5:

 • Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности".
 • Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия".
 • Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности".
 • Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони".
 • Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата".

От ос 4 Лидер вече се прилага:

 • Мярка 431-2 „Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - за потенциални МИГ".
 • Мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие"
 • Мярка 431-1 „Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - за избрани и одобрени МИГ" ще се прилага от втората половина на 2009 г.
 • Мярка 421 „Между-териториално и транс-национално сътрудничество" ще се прилага от 2010 г.


Периодите за прием на проекти за 2009 г. са определени със Заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ, качени са на интернет страницата на МЗХ и ДФЗ и на общодостъпно място в ОРА и Областните и общински служби „Земеделие" на МЗХ.


В Програмата са определени и мерките, които ще стартират но по-късен етап от прилагането на програмата. Началният момент на стартирането им е индикативен. Причини за тяхното отлагане са свързани с осигуряване на необходимия административен капацитет за прилагането им и твърде голямата натовареност на Разплащателната агенция по стартиралите мерки. Техният брой е общо 7 - четири от тях са от ос 1, две от тях са от ос 2 и една е от ос 3.

Мерки, които се предвижда да бъдат стартирани на по-късен етап:

 • 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори (за 2010-2013г");
 • 124 „Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието и хранителния сектор";
 • 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство"
 • 126 „Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни дейности";
 • 213 „Плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ес (рамковата директива за водите) - за земеделски земи";
 • 224 „Плащания по натура 2000 - за гори"
 • 341 „придобиване на умения и постигане на обществена активност с оглед на подготовката и прилагането на стратегии за местно развитие".

Разпределение на проектите по раличните мерки от ПРСР

До този момент по Програмата за развите на селските райони са подадени 8 819 проекта на обща стойност 1 945 660 128 евро, а общият размер на субсидията се равнява на 1 583 876 898 евро. Най-голям интерес има по мерки 112 и 121. По мярка 112 са подадени проекти, които надхвърлят програмираните бройки и програмни средства.

 • По мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания са постъпили" 91 проекта на стойност 15 408 990 евро.
 • По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери" са постъпили 4 925 проекта на стойност 123 115 557 евро. Подписани са договори за 933 проекта на млади фермери. Общият размер на субсидията по сключените договори е 22 895 382 евро.
 • По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" са постъпили 1 944 проекта на стойност 556 267 797 евро. Сключени са договори по 1 078 проекта на стойност 270 950 856 евро. Проектите са основно за закупуване на земеделска техника и оборудване.
В ДФЗ - РА и МЗХ са постъпили и се обработват следните проекти и заявления:
 • По мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите" - няма постъпили проекти;
 • По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" - 86 бр. на стойност 105 614 503 евро;
 • По мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране*" - 515 бр. на стойност 3 862 500 евро;
 • По мярка 142 ..Създаване на организации на производители" - 1 проект на стойност 30 000 евро;
 • По мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони" - 24 152 заявления (за кампания 2008); За кампания 2009 са подадени 23 311 заявления.
 • По мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските" - 10 017 заявления (за кампания 2008); За кампания 2009 са подадени 8 994 заявления.
 • По мярка 214 „Агроекологични плащания" са подадени 1 462 заявления за участие за 2008 г. и до 31.05.2009 г. - 1 114 заявления за 2009 г. От тези заявления 1 038 бр. са с одобрени парцели за участие.
 • Данните преди окончателните административни проверки показват, че одобрените площи за 2008 г. са приблизително 42 339 ха, а приблизителна ежегодна сума на агроекологичните плащания 8,8 млн. лева;
 • По мярка 223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи" - 39 бр. на стойност 2 687 273 евро;
 • По мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" - 33 бр. на стойност 1 640 784 евро;
 • По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности" - 31 бр. на стойност 7 515 301 евро;
 • По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" - 451 бр. на стойност 94 112 586 евро;
 • По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" - 11 бр. на стойност 2 035 364 евро;
 • По мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони" - 443 бр. на стойност 858 028 235 евро;
 • По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" - 249 бр. на стойност 190 750 229 евро;
 • По мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи" по Приоритетна Ос 4 ЛИДЕР. По първата обява за набиране на проектни предложения са постъпили 91 проекта за разглеждане и одобрение от Управляващия орган на ПРСР на стойност 7 844 255 евро. Одобрени са 71 проекта на стойност 11 802 199 лв. Комисията приключи работа на 23 февруари.
 • По мярка 511 „Техническа помощ" (отговорност на Министерство на земеделието и храните) са одобрени 45 проекта на обща стойност 16 734 619 лв. Сключени са договори по 30 проекта на стойност 3 944 679 лева (без ДДС).

Към момента по ПРСР са изплатени общо 263,9 млн. евро, от които 211,7 млн.евро са от бюджета на ЕС по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Това представлява 87% от бюджета на ПРСР за 2007 г. и 36,4% от общият бюджет на ПРСР за 2007 г. и 2008 г. Бюджетите за 2007 и 2008 г. трябва да бъдат изплатени до края на 2010 г.

 

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

Данните са предоставени от Министерство на земеделието и храните

Още информация по темата ТУК

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.