1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Условия за подаване на заявления за подпомагане по СЕПП

Условия за подаване на заявления за подпомагане по СЕПП

Сумата за кампания 2009 г. предвидена за директни плащания е 289 797 000 евро

Вижте видео по темата ТУК

Други статии по темата...

От 2007 г. у нас се прилага Схемата за единно плащане на площ. Схемата е предвидена да действа три години от датата на присъединяването ни, като има възможност за удължаване два пъти за по една година по молба на съответната страна членка. През 2007 г. българските фермери стартираха с 25% от равнището на директните плащания на другите страни членки, като сто процентното изравняване на субсидиите се очаква през 2016 г.

За подпомагане по схемите и мерките за единно плащане на площ могат да кандидатстват земеделски стопани, които ползват земеделска земя и/или отглеждат животни.

Задължително условие е земеделските площи, с които се кандидатства за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), да са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Регистрирането (очертаването) на земеделските площи (блокове на земеделско стопанство и земеделски парцели) на един земеделски стопанин се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите.

Желаещите да се възползват от СЕПП трябва да подадат Заявление за регистрация и Общо заявление за плащания на площ за подпомагане по схемите и мерките, упоменати в Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ.

Заявлението за регистрация съдържа следните данни:

► идентификацията на кандидата за подпомагане, определени в Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол;
► схемите и/или мерките, по които се иска подпомагане;
► идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително:
  • площта на парцела в хектари до втория десетичен знак;
  • местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);
  • начина на ползване на парцела (култура);
  • поливност;
  • основание за ползване и др.

За всяко подадено заявление се издава уникален идентификационен номер.

При наличие на наддекларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия.

Помощите се изплащат върху размера на използваната земеделска земя, като задължително условие е тя да бъде поддържана в добро земеделско и екологично състояние. Това е свързано с опазване на почвата от ерозия, запазване на органичните вещества в нея, запазване на структурата й и минимално ниво на поддръжка и запазване на естествените местообитания.

Минималният допустим размер за трайните насаждения и лозята е 5 декара, а за останалите култури – 10 декара.

Подпомагат се площи, заети със зърнени, технически, маслодайни, фуражни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, пресни зеленчуци, картофи, ягоди, цветя и декоративни растения. Подпомагат се също така площи за производство на семена и посадъчен материал. В схемата за подпомагане на единица площ влизат още площи с угари. Земеделските стопани, обработващи семейни градини, също се могат да се възползват от схемата за плащане на площ.

Допълнителни средства могат да бъдат предоставени и по мерките за плащания за площи с природни ограничения, агроекологични плащания, подпомагане на площи за производство на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка, плащания за отглеждане на енергийни култури, предназначени за производство на енергийни продукти.

Минималният праг за субсидиране на постоянно затревени площи е 1 хектар. Подпомагане получават изкуствените и естествените ливади за паша на животните, мерите и пасищата, горските ливади и поляни.

През тази година от Министерство на земеделието и храните обявиха, че са подадени заявления за субсидиране по СЕПП от 95 400 стопани, което е с 10% повече от миналата година. Беше отчетено и че всички земеделски стопани, които са подали заявления за подпомагане по линия на директните плащания за кампания 2008 г., са получили субсидиите си в срок, като са им били изплатени общо 702 936 496,12 лв., които са били разпределени между 83 434 земеделски стопани. Сумата на хектар за миналата година е била 220 лв. По данни на МЗХ без субсидия са останали само земеделските стопани, които умишлено са подали неверни данни за обработваните от тях земи.

С цел да се подпомогнат земеделските стопани за преодоляване на сериозните трудности, възникнали в резултат на високите разходи за производство и ниските цени на земеделската продукция от Министерство на земеделието и харинте заявиха, че за 2009 година изплащането на средствата по линия на СЕПП ще започне от 16 октомври 2009 г. До момента плащанията по СЕПП се извършваха в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Сумата за кампания 2009 г. предвидена за директни плащания е 289 797 000 евро, което ще позволи плащане от 82,9 евро/ха при заявена пред ЕС обща площ за подпомагане от 3 492 383 ха. Животновъдите се подпомагат въз основа на идентифицирани в СИЗП пасища и ливади, които използват за паша на селскостопанските животни.

Допълнителна опция към директните плащания са националните доплащания, като обхватът им е цялата площ, допустима за подпомагане по сепп, с изключение на площите, заети с трайни насаждения, тютюн и постоянни затревени площи. По линия на Националните доплащания са предвидени средства в размер от 75 лв./ха.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.