21 май - Европейски ден на Натура 2000

България е третата най-богата страна в Европа по биоразнообразие на горите си

България е на трето място в Европа по процент площи в Натура 2000.

57% от горските територии попадат в зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици. Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

България е третата най-богата страна в Европа по биоразнообразие на горите си, определените зони по „Натура“ – 34,5% от територията на страната, 57% от горите в България са в зони по „Натура“.

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие, който въвежда нормите на двете европейски директиви. В страната ни се обявяват защитени природни зони, които опазват ландшафти, растения и животни от европейска значимост.

Мрежата у нас включва 120 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 23.1 % от територията на България и 234 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30,3 % от територията на страната ни.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.