1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Днес Природен парк „Персина" отбелязва 20 години от създаването си

Днес Природен парк „Персина" отбелязва 20 години от създаването си

Днес в границите на Парка се намира най-голямата възстановена влажна зона, която вече над 10 години

ИАГ

Днес Природен парк „Персина" отбелязва 20 години от създаването си.  Честит празник на всички, отговорни за опазване на необятната, разнообразна и очароваща природа на Дунав.

През недалечната 2000 година, на 4 декември се обявява ПП „Персина" като една от защитените територии в България. „Персина" е единственият природен парк по българското поречие на реката.

Целта за обявяването на защитената територия е свързана с опазване на естественото състояние на двете големи островни групи по поречието на реката - Никополска островна група и Комплекс Беленски острови, както и възстановяването и съхраняването на влажните зони. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която през 2002 година е обявен за Рамсарско място, най-голямото по площ към момента в България.

 Едни от най-важните екосистеми в ПП „Персина" са заливните крайдунавски гори и вътрешни блата, разположени по островите. За опазването им са създадени редица защитени територии. Островите резервати „Милка" и „Китка" със строго ограничен режим на достъп, съобразно българското законодателство. Поддържан резерват „Персински блата", който е разположен на остров Персин, обхваща четирите вътрешни блата – Песчина, Мъртво, Старо и Дульова бара. Защитените местности, които са няколко и са доста обширни и разнообразни по своите характеристики: „Персина" и „Персин-изток" са разположени на остров Персин, обявени за опазване на типични заливаеми територии и влажни зони; „Кайкуша" – блато в най-южната част на ПП „Персина", с възстановен воден режим и сформиращи се през последните години трайни водни огледала; и защитена местност „Плавала" – разположена на най-високата част от гледна точка на надморската височина, в ПП „Персина", обявена с цел опазване на естествено находище на специфичното растение гол сладник (Glycirrhiza glabra L.). Емблематична е и със степен на защита от закона природната забележителност Скалната църква край гр. Никопол.

Днес ПП „Персина" може да се гордее с редица успехи в сферата на опазване на биоразнообразието и възстановяването на влажните зони.

Едно от най-значимите постижения за опазване на дунавската природа, за което допринесе съвместната работа на няколко институции и организации, е възстановяването на влажната зона на остров Персин. В рамките на проект на Световна банка и МОСВ се възобнови водният режим на блатата на острова, и се изгради посетителският център, който посреща гости и туристи от България и чужбина. Днес в границите на Парка се намира най-голямата възстановена влажна зона, която вече над 10 години функционира и е със сравнително постоянен воден режим. За възстановяването и поддържането на живота ѝ важна роля играят служителите на дирекцията, които осъществяват контрола на влизащите и оттичащи се водните количества. Новите условия на живот във влажната зона променят и нейните обитатели. С годините се възстанови изгубено с времето гнездовище на световно-застрашения вид къдроглав пеликан, който сформира колония на остров Персин. Благодарение на подобрения водния режим на блатата видът отново гнезди и отглежда своите малки. Поетапно се възстановява и колонията от гнездящи водолюбиви птици в Мъртво блато. Остров Персин и влажната зона са място обитавано  от сиви гъски /Anser anser/, голяма белочела гъска /Anser albifrons/, червеногуша гъска /Branta rufikollis/ през зимата,  а през пролетния гнездови сезон: гривеста чапла /Ardeola rolloides/, малка бяла чапла /Egretta garzetta/, ръждива чапла /Ardea purpurea/, блестящ ибис/Plegadis falcinellus/, лопатарка / Platalea leucorodia/, малък корморан /Microcarbo pygmeus/, голям корморан /Phalacrocorax carbo/, черен щъркел /Ciconia nigra/, морски орел /Haliaeetus albicilla/, и други видове, статуса на които повишава и значимостта на усилията на дирекцията на парка да поддържа условията във влажната зона благоприятни за живот.

В рамките на 20 годишна история като природен парк, за ПП „Персина" е важно да се разкаже малко повече за завръщането на къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, като гнездящ вид в Подържан резерват „Персински блата" на остров Персин. През последните години усилията на много организации, донорски програми, институции и доброволци бяха насочени към действия за възстановяване на това гнездовище. Успехът не закъсня. През недалечната 2016 година се сформира гнездяща колония от къдроглави пеликани в блатото Песчина в Поддържан резерват „Персински блата". Пеликаните продължават да гнездят и през следващите години, като най-голям успех в тази насока се отбеляза именно през юбилейната за ПП „Персина" 2020 година. Формирани са две гнездящи колонии на остров Персин с отгледани общо 40 малки птици. Грижите за новосформиралите се места за гнездене не спират, а продължават в синхрон и преливат през сезоните, в партньорство между парка, редица институции и неправителствени организации.

Значимите събития и постижения за ПП „Персина" през годините са много: Първото в България опръстеняване на морски орел и поставяне на сателитни предаватели; Поетапното възстановяване на водния режим на блатото „Кайкуша"; На остров Персин е разположена единствената колония на пещерен вид прилеп по река Дунав – данните са от 2018 г.; Направено е първото проучване на диви острови по река Дунав, оценено е тяхното състояние и е извършено тяхното класифициране по предварително зададени критерии; Приет е първият План за действие за морския орел; ДПП „Персина" стана част от Международната Асоциация „Дунавски паркове"; През 2019 година ПП „Персина" се присъедини и към териториите на European Wilderness Society; Приет е Плана за управление на парка; ДПП „Персина" разработи „Образователен пакет", с който служителите на парка работят успешно в сферата екологичното образование; Изготвени са и издадени и първите книги за биоразнообразието в парка – за птиците, за рибите и за земноводни и влечуги; На лице са и резултатите от първите успешни залесявания с естествени дървесни видове на островите през годините; Направен е анализ и мониторинг на колониите водоплаващи птици по река Дунав; Извършен е мониторинг и на рибните популации в блатата на остров Персин; Направени са първите аеро - фото снимки с акцент пясъчни образувания и островни групи в обсега на територията на ПП „Персина" и още много други.

ПП „Персина" разполага с красив и непрекъснато обновяващ се Посетителски център, с който се стреми да отговаря на изискванията на съвременните посетители. Мястото му е стратегически избрано, да е точно срещу остров Персин и Комплекс Беленски острови. Остров Персин е най-големият български дунавски остров. Той е част от територията на ПП „Персина" и дава неговото име. Природният парк          обхваща обширна територия над 21 000 ха, разположена между землищата на Община Никопол, Община Белене и Община Свищов, която е не по-малко значима от гледна точка на биологичното разнообразие. Цялата територия на парка е в обсега на НАТУРА 2000, защитените зони са и по двете директиви: по директивата за птиците и по директивата за местообитанията.

Територията на ПП „Персина" е свободна за посещение, с изключение на резерватите, в които човешкото присъствие и всякаква човешка дейност са забранени, както и местата, които налагат ограничен достъп на хора. Безмерно е природното богатство на парка.  Поречието на река Дунав предполага добри възможности за отдих и отмора. Струпванията на птици през различните периоди на миграция, позволяват да се наблюдават съвсем отблизо интересни видове, които разпалват любопитството, както на специалистите, така и на любителите орнитолози.

Поречието на река Дунав понякога е наричано неоткритата земя – тайнствена и красива, изненадваща и непозната за съвременния човек. Много са закътаните места харесвани от хората от хилядолетия насам. В Природен парк „Персина" има свидетелства за богато културно - историческо минало: Античният кастел „Димум" (римска крепост на брега на река Дунав), последната българска крепост на Второт Българско царство - „Шишмановата крепост",  средновековна скална църква край Никопол, използвана през X – XIв. и редица религиозни храмове, забележителни със своята история.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.