Известният норвежки хидрогеолог Ким Рудолф-Лунд ще изнесе лекция „Подземните води в Норвегия“

Посещението му се осъществява в рамките на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция (BG-GR GWB)“

Известният норвежки хидрогеолог Ким Рудолф-Лунд ще изнесе лекция „Подземните води в Норвегия“ днес, 19 август от 14:00 ч.,  в зала 203 на Геологическия институт на БАН. Хидрогеологът  ще участва в работни срещи и теренни дейности и ще проведе методически и експертни консултации.

Посещението на Ким Лунд в България се осъществява в рамките на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция (BG-GR GWB)“, финансиран по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Програмен оператор на Програмата е Министерство на околната среда и водите.

Проектът има за цел да подпомогне интегрираното управление на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция, които са слабо проучени в хидрогеоложки аспект. Постигането на тази цел е свързано с оценка на количественото и химичното състояние на подземните водни тела, оценка на антропогенния натиск върху тях, определяне и прогнозиране на възможен трансграничен пренос на прясна вода и на замърсители през държавната граница.

На лекцията са поканени хидрогеолози от научни и изследователски организации, участници в проекта, представители на Програмния оператор и други професионални среди.