1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министерството на околната среда и водите обяви пет нови защитени територии

Министерството на околната среда и водите обяви пет нови защитени територии

Редица други защитени територии също са в процедура за обявяване

Днес министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповеди за обявяване на пет нови защитени територии: защитените местности „Миладиница”, „Остров Тимок”, „Река Белица”, „Поречие на река Ботуня“ и природната забележителност „Бабу́”.

Защитена местност „Миладиница“ (община Сандански) е с площ над 16 дка и се обявява за опазване на естествен природен комплекс по поречието на река Лебница и екземпляри със забележителни размери от източен чинар (Platanus orientalis).

Под защита е вече и местността „Остров Тимок“ от над 6 декара (в землището на с. Връв, община Брегово) за опазване местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови. Това са голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Microcarbo pygmeus), сива чапла (Ardea cinerea), малка бяла чапла (Egretta garzetta) и лопатарка (Platalea leucorodia). Територията е с характерен речен ландшафт, вкл. заливни гори, които са подходящо място за почивка на консервационно значими видове птици и потенциално място за тяхно гнездене.

Обявена е и защитена местност „Река Белица” (в землищата на с. Белица, община Трявна), разположена на 542 декара. Ще опазва популациите на защитени и застрашени от изчезване видове като поточен рак (Austropotamobius torrentium), видра (Lutra lutra), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), бисерна мида (Unio crassus), балканска кротушка (Romanogobio (Gobio) kesslerii), малка кротушка (Romanogobio (Gobio) uranoscopus), балкански щипок (Sabanejewia balcanica) и др. Тук ценни са и консервационно значими крайречни гори с участието на елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior).

Четвъртата защитена местност е „Поречие на река Ботуня“ е на близо 346 декара в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци. Целта на опазване е част от поречието на река Ботуня като местообитание на 22 вида риби и един вид бозайник - видра (Lutra lutra), по Закона за биологичното разнообразие, както и територия с характерен и забележителен ландшафт.

Природна забележителност „Бабу́“ се простира върху около 290 декара (в землищата на с. Средогрив, община Чупрене и с. Гюргич, община Ружинци, област Видин) и се обявява с цел опазване на характерни скални образувания от червен пясъчник, скални стени и колони, които оформят забележителен обект на неживата природа с възможности за развитие на познавателен туризъм.

Редица други защитени територии също са в процедура за обявяване. С тези нови решения за по-малко от 8 месеца настоящото ръководство на Министерството на околната среда и водите обяви като площ повече защитени територии отколкото предходните 8 правителства, взети заедно.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.