Нови 18 електрически стълба са изолирани в Северна България по проекта „Помощ за египетския лешояд“

Дейността се извършва от Енерго-Про

Нови 18 електрически стълба са изолирани в Северна България по проект LIFE+ „Помощ за египетския лешояд“. Изолирането е една от основните преки природозащитни дейности по проекта, като началото бе поставено на 17 юли 2013 г. с обезопасяването на 10 стълба.

За тази линия се смята, че е особено опасна, заради типа на стълбовете и тъй като се намира в обширна равнинна местност с мозаечно разположени обработваеми ниви и пасища. Там младите египетски лешояди прекарват част от времето си след  първия полет и кацайки  върху опасните стълбове е възможно да намерят смъртта си.

Планирано е общо 34 стълба да бъдат изолирани по тази линия. Обезопасяването на стълбовете е от голямо значение за опазването на субпопулацията на египетските лешояди в Северна България.

Изолирането на стълбовете се извършва от Енерго-Про, съгласно подписан меморандум за сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).   

През 2012 и 2013 г. експерти от БДЗП картираха над 7300 стълба от разични типове, като изминаха над 500 км по протежение на електрическите линии в България. Картираните стълбове попадат в 14 гнездови територии на египетски лешояди в 9 Натура 2000 зони.