Продължителността на Протокола от Киото ще е 8 години – от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г.

Постигнатият в Доха резултат е добре балансиран компромис между разнородните интереси на 192 страни

Вечерта на 8 декември т.г. (24 часа след предвиденото) в Доха, Катар, приключи 18-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата /РКОНИК/ и 8-ата Среща на страните по Протокола от Киото. Българската делегация на конференцията беше водена от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и активно участва в преговорите за приемане на пакета от решения, който отваря вратата и прокарва пътя към бъдещото правно обвързващо глобално споразумение по климата. Постигнатият в Доха резултат е добре балансиран компромис между разнородните интереси на 192 страни и напълно отговаря на очакванията и амбициите на Конференцията.    

Страните по Конвенцията приеха втори период на задължения по Протокола от Киото и пътна карта за разработването на ново споразумение относно изменението на климата, което да обвърже всички големи икономики в света, включително бързо развиващите се страни като Китай и Индия. Предвижда се новото глобално споразумение да бъде прието на 21-та Конференция по климата през 2015 г. и да влезе в сила до края на 2020 г.

Страните се споразумяха още за провеждането на преглед на поетите ангажименти за намаляване на емисиите парникови газове, с оглед увеличаване на амбицията в съответствие с научно доказаната необходимост от ограничаване на глобалното затопляне до 2°С. Този преглед ще започне през 2013 г. и се предвижда да завърши до 2015 г., като резултатите от него ще бъдат отразени в новото споразумение за климата.

На Конференцията беше окончателно регламентирана  институционалната рамка за управление на финансирането и трансфера на технологии за развиващите се страни след 2012 г. (Зеления фонд за климата и Центъра за технологии). Установен беше още регистър на предложените от развиващите се страни действия и мерки за смекчаване изменението на климата (динамична уеб-базирана платформа) с оглед по-фокусирано насочване на международното финансиране.

В контекста на адаптацията към изменението на климата бяха договорени начини за изпълнение на национални планове за адаптиране в най-слабо развитите страни, включително обвързването им с финансова и друга подкрепа. В допълнение беше решено до следващата Конференция през 2013 г. да се установи институционална рамка за осигуряване на по-добра защита за най-уязвимите групи от населението срещу загуби и щети, причинени от събития с късен ефект (като например покачването на морското равнище).

С това приключи успешно работата по линия на Конвенцията, инициирана с Пътната карта от Бали през 2007 г., целяща установяването на динамична рамка за дългосрочни действия в областта на изменението на климата. С приемането на втори период по Протокола от Киото завърши успешно работата и по тази преговорна линия. Предстоящите действия ще се фокусират върху установената на Конференцията в Дърбан платформа за приемане на ново споразумение по изменение на климата, което да е достатъчно амбициозно в контекста на общата цел за ограничаване на глобалното затопляне до 2°С.

Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.