Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижавали или са останали без съществена промяна. Регистрираните изменения на нивото на р. Искър в средното течение (от – 23 см до + 19 см при гр. Роман) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -16 см до +4 см; за останалата част от водосбора на р. Искър от -32 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -25 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±2 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Лом в долното течение, Искър в долното течение,  горните части от водосборите на реките Осъм и Янтра.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -13 см до +5 см. Водните количества на реките в по-голяма част басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивото на река Въча при град Девин (с до ±78 см) и при гр. Кричим (от -31 см до +30 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -51 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -39 см до +11 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около праговете за високи води, само водните количества на р. Въча при гр. Девин, р. Сазлийка при гр. Гълъбово и в средното и долно течение на р. Тунджа са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Места от -9 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -15 см до +4 см см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на р. Струма при гр. Перник и Кресненско ханче, р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:
Дунавски басейн: Днес (09.04) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.04.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (09.04) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.04.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) и през следващите 2 дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.04.2020г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.04) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 09, 10, 11, 12 и 13.04.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (09.04) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.04) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (09.04) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене са вероятни незначителни повишения на речните нива в горната част от водосбора на р. Арда, както и на Рило-Родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.04) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене са вероятни незначителни повишения на речните нива основно във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
На 9 април 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.
Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8.04.2020 г. е 4145,8 млн. м3, представлява 62,8% от сумата от общите им обеми и е 0,1% повече от сумата от общите им обеми към 7.04.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•    питейно-битово водоснабдяване – 79,8% от общия им обем;
•    напояване – 44,3% от общия им обем;
•    енергетика – 67,8% от общия им обем.
Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 457,631 млн. м3, което е 92,03% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 381,398 млн. м3, което е 98,36% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 143,976 млн. м3, което е 91,88% от общия му обем;
2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 84,745 млн. м3, което е 59,59% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 159,811 млн. м3, което е 39,95% от общия му обем.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.