post-image

Укрепване на устойчивостта на Европа: спиране на загубата на биологично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива продоволствена система

Новата стратегия за биологичното разнообразие се спира на основните фактори за загубата на биологично разнообразие