Късите вериги на доставка – възможности с подмярка 16.4

Приемът ще стартира в края на този месец или началото на юли

 

Програмата за развитие на селските райони дава нови възможности за финансиране на късите вериги на доставка и подпомагането на местните пазари. В най-кратки срокове се очаква Министерството на земеделието, храните и горите да отвори прием на проекти по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Подробностите очертават от Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Никола Христович коментира, че ако приемът стартира в началото на месец юли ще продължи до началото на септември.

Бюджетът по подмярката е в размер на 15 646 400 лв. Минималната сума на един проект е 15 000 евро, а максималната е левовата равностойност на 200 000 евро.

Допустими за подпомагане кандидати са: обединения за къса верига на доставки, или обединения за местен пазар. Кандидатите са юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Задължително е поне двама участници да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в обединението за местен пазар, но задължително условие е поне единият от тях да е земеделски стопанин. Юридическите лица, които участват в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро-, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и средни предприятия.

Според Никола Христович от Българската асоциация на консултантите по европейски програми това финансиране е достатъчно, за да се изпълни успешно един проект и парите не са малко. Още повече, че един земеделски производител може да участва в две обединения.

Проектите по подмярката се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение. От Асоциацията дадоха и полезни съвети за кандидатите в посока на това - за какво да внимават при писането на проекта.

Никола Христович:

„Това е една чисто нова мярка, тоест нямаме опит, за да кажем къде са моментите за които трябва да се внимава. Консултантите трябва да са добре подготвени. Най-важният е т. нар. колективен проект за сътрудничество – в него се описва кои дейности ще се извършват, вписва се т. нар. инвестиционен и бизнес план и плана за популяризация.

Ако проектът се изпълнява в планински райони се получават до 10 точки, ако част от земеделските производители са в планински райони се получават по-малко точки. По-важене вторият критерий, който е оценка на участниците. Той е до 50 точки – тук добре е по-голямата част от производителите да бъдат малки – със СБО (стандартен производствен обем) до 7999 евро. Ако участниците са минимум се получават повече точки.”

Съветът на Българската асоциация на консултантите по европейски програми е фермерите да се възползват от подпомагането по мярката, защото ценното за тях е, че се откриват нови пазари, нови клиенти, а това води до по-големи приходи от продажбите.