1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Укрепване на устойчивостта на малките стопанства

Укрепване на устойчивостта на малките стопанства

Финансирането чрез ОСП предоставя разнообразни възможности за доходи и развитие на малките стопанства в Европа

 

Малки, но важни

Малките стопанства са ключов компонент на икономиката на ЕС в селските райони. Над три четвърти от стопанствата в ЕС са класифицирани като малки с размери на стопанствата под 10 хектара, а голяма част от тях са с размер под пет хектара. Общата селскостопанска политика отчита, че тези малки стопанства са крайъгълен камък на европейския сектор на хранително-вкусовата промишленост.

В ЕС функционират различни видове малки стопанства, които варират от търговски единици, специализирани в нишови продукти, до по-слабо структурирани стопанства, работещи главно на база издръжка. Малките земеделски стопанства играят жизненоважна роля за поддържането на екосистемните услуги, включително доставките на храни, подпомагането на заетостта в селските райони и опазването на селската култура, както и допринасят за териториално развитие в селските райони.

Проблеми пред малките стопанства

Въпреки тези ясни ползи, броят на малките стопанства в държавите членки намалява поради комбинация от социално-икономически и екологични фактори. Пазарният натиск, периферността, ограниченията на мащаба, обхвата и критичната маса могат да се натрупват и да се изострят от ограничения върху собствеността върху земята, въздействие върху климата, липса на достъп до съвети, умения и оборудване или финансиране, както и неблагоприятни демографски промени. Европейският парламент счита, че малките стопанства страдат непропорционално от тези предизвикателства пред развитието, които водят до продължаване на консолидирането на земеделската земя в по-големи стопанства.

Консултантска подкрепа

Стратегическите планове по ОСП на държавите членки предлагат много възможности за укрепване на дългосрочната устойчивост на малките стопанства чрез подобряване на знанията, повишаване на производителността и координирано сътрудничество. Предоставянето на консултанти на достъпни цени, обучени да подкрепят нуждите на малките стопанства, представлява една от най-големите дългосрочни възможности за малките стопанства, предлагани от ОСП. Консултантските услуги могат да бъдат проектирани така, че да катализират мащабния напредък в устойчивото развитие в малките земеделски общности. Финансираните от ОСП консултантски услуги притежават потенциала да приведат посоката на трансформация на малките стопанства в съответствие с по-широки цели на политиката като климат, енергетика, и продоволствената сигурност. Специализираните съветници могат да помогнат на националните органи по ОСП да постигнат принос на политиката на ЕС, като същевременно помагат на малките стопанства да използват по най-добрия начин обхвата на интервенциите по ОСП на тяхното местно равнище.

По-добро и опростено финансиране

Опростените системи за финансиране могат да помогнат на малките стопанства да се възползват от възможностите на плащанията по ОСП. Новата ОСП е насочена към по-справедлив дял от подкрепата за малките и средните стопанства чрез специален механизъм за преразпределение, уреждащ директните плащания по Първи стълб. По-голямата част от държавите от ЕС ще приложат допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за увеличаване на плащанията за по-малките ферми. Това е значително увеличение на отпуснатите средства по ОСП, предназначени за преразпределителни плащания, в сравнение с предходния период на финансиране, което ще подобри разпределението на подкрепата, измерено по резултат. Допълнителните възможности по Първи стълб включват схемата за дребни земеделски стопани, която е инструмент за прилагане на политики, насърчаващ по-доброто разпределение на подпомагането и намалена административна тежест за бенефициерите.

Всеки стратегически план може допълнително да засили по-широката устойчивост на малките стопанства чрез техния полезен набор от интервенции за развитие на селските райони. Те помагат на земеделските стопанства да развиват и модернизират бизнеса си чрез подобряване на производителността, разнообразяване на операциите и засилване на участието на пазара. Пакетите за подкрепа, насочени към насърчаване на участието на малките стопанства в системи с къса верига на стойността, се насърчават от експерти като добра практика за подобряване на производителността и рентабилността. Фондовете за развитие на селските райони на ОСП могат да се използват и за подпомагане на установяването на нови дребни земеделски стопани чрез схеми за започване на стопанска дейност и обновяване на поколенията. Комбинациите от безвъзмездни средства и финансови инструменти са особено полезни за подобряване на достъпа до кредити за развиващите се малки стопанства, включително значителния потенциал на микрофинансирането.

Подходът ВОМР

Просперитетът на малките земеделски стопанства може да бъде засилен още повече чрез възможностите от финансираните от ОСП действия за сътрудничество, по-специално чрез организации на производители, оперативни групи и местните инициативни групи (МИГ) на ЛИДЕР. Този вид финансиране може да изгради капацитет за засилване на участието в къси вериги за създаване на стойност, както и в широк спектър от други селски и общностни райони.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.