Видео новини
ОСП - научи повече
Растениевъдство
post-image
Околна среда

Изменена е Наредбата за оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Приетите изменения усъвършенстват нормативната уредба с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директивата за местообитанията