WWF организира обществени обсъждания на областен план за развитие на горски територии

Срещите са в рамките на проект за интеграцията на екосистемните услуги и биоразнообразието

На 11, 12 и 13 октомври, в 6 населени места в общините Берковица и Вършец, ще се проведат обществени обсъждания на частичен Областен план за развитие на горските територии за територията на двете общини. Обсъжданията се организират от WWF България, Изпълнителна агенция по горите и РДГ Берковица.

Срещите ще се проведат със следния график:

- с. Замфирово, 11.10.2016 г. (вторник), 10:30-13:00 ч., в читалище „Развитие”;
- с. Спанчевци, 11.10.2016 г. (вторник), 15:00-17:30 ч., в читалище „Просвета”;
- с. Долно Озирово, 12.10.2016 г. (сряда), 10:30-13:00 ч., в читалище „Просвета”;
- гр. Берковица, 12.10.2016 г. (сряда), 15:00-17:30 ч., в Общината, ет. 2;
- гр. Вършец , 13.10.2016 г. (четвъртък), 10:0-12:30 ч., в Общината, ет. 3;
- с. Бързия, 13.10.2016 г. (четвъртък), 14:30-17:00 ч., в читалище „Иван Вазов”.

Обсъжданията се провеждат в рамките на проект за интеграцията на екосистемните услуги и биоразнообразието в горските политики и в горското законодателство. За целта по проекта се разработва експериментален Областен план за развитие на горските територии, като от 2017 г. ще започне и поетапно изработване на тези планове за цялата страна. Плановете са нов елемент в системата на управление на горите от приетата през октомври 2015 г. наредба №18 за инвентаризация и планиране в горите.

През 2017 г. предстои финализирането, обсъждането и приемането на още една наредба, имаща отношение към областните планове – за определяне на обезщетенията за възмездни, обществени, екосистемни ползи. Тази наредба е ключова по отношение на увеличаването и разнообразяването на приходите от управлението на горите, които на този етап са основно от дърводобив. Това ще позволи от една страна увеличаването на приходите на горските стопани и ползватели, и от друга – намаляване на интензивността на сечите в определени територии, на база на желанията на собственици и ползватели на гори.

„Именно за това заложените обществени обсъждания при изготвянето и планирането на Областните планове ще са важен елемент за управлението на горския фонд - на практика планирането ще бъде механизъм за допитване на всички заинтересовани страни, как и по какъв начин да бъдат стопанисвани горите, обяснява Георги Стефанов от WWF България, ръководител на проекта.

В областните планове ще бъдат включени и горските екосистемни услуги, и опазването на биоразнообразието. Така проектът ще послужи като основа за тестване на национално законодателство за плащанията за горски екосистемни услуги.

Обществените обсъждания са част от проекта Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES, който се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.BG03.moew.government.bg.