Ще се финансират областни информационни кампании за НАТУРА 2000

Вече е отворена за кандидатстване процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020

Това стана ясно от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България. По процедурата ще бъдат финансирани общо 25 регионални кампании, по една информационна кампания в регион. Инициативата е насочена към територии, които попадат в защитена зона от мрежата Натура 2000. Целта е да се направи атрактивно представяне на екологичната мрежа  в България. Допустими бенефициенти са общини, юридически лица с нестопанска цел, структури или звена на министерствата на околната среда и на земеделието, както и научни институти. Общата сума, предвидена по процедурата е над 1 милион и 700 хиляди лева. Сред основните допустими за финансиране дейности е провеждането на събития, включително фестивали, паради, конкурси, културни и арт инициативи и семинари.По процедурата не са допустими проекти, с които се предоставя единствено обща информация за мрежата Натура 2000. Планираните дейности трябва да бъдат съобразени със спецификите на региона и възможностите, които предоставя екологичната мрежа в него. Периодътза реализиране на проектите е до 36 месеца и не по-късно от 31 декември 2023 г. Крайният срок за кандидатстване е 27 януари 2020 година.