България е в нарушение на общностното законодателство по въпроса със защитената зона "Калиакра"

Осъществени са проекти за вятърни турбини, голф игрище, спа център и хотели с одобрението на българските власти

България бе осъдена от Европейския съд за неизпълнение на задължението за защита на природата и за поставяне на застрашени видове в риск. Причината е, че българското правителство не взе необходимите мерки, за да защити НАТУРА 2000 зоните в района на Калиакра, което позволи да бъдат осъществени огромен брой инвестиционни намерения.

Районът на Калиакра е част от зимните местообитания на световно застрашената червеногуша гъска, като през него преминава и миграционният път на хиляди други птици като белия щъркел и розовия пеликан.  

Осъществени са проекти за вятърни турбини, голф игрище, спа център и хотели с одобрението на българските власти, въпреки риска от щети и  обезпокояване на тези изчезващи видове. В резултат на това днес, 14 януари Европейският съд призна, че България е нарушила европейските директиви за птиците и местообитанията.

Българското правителство е нарушило директивите и като не е обявило изцяло района на Калиакра като защитена зона за птици от НАТУРА 2000. Доскоро бяха напълно незащитени вътрешните земеделски площи, които са важни за международно значими популации на застрашени птици.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), част от международната партньорска организация BirdLife International, повече от десетилетие се опитва да предотврати по-нататъшното влошаване и унищожаване на това уникално място, ценна част от дивата природа на страната.

„Решението на Европейския съд ни напомня, че законът трябва да се спазва и прилага изцяло. Наяве излиза необходимостта българското правителство да предприеме незабавни действия за отстраняване на въздействията върху засегнатите зони от НАТУРА 2000. Освен това от изключителна важност е всички места от НАТУРА 2000 в цялата страна да бъдат защитени по подходящ начин и правителството да гарантира, че ще насърчава устойчивото развитие в полза на природата и хората, без да допуска реализирането на застрашаващи биоразнообразието проекти“, коментираха от БДЗП.  

Ваутер Лангоут, Отговорник по европейските политики в офиса на БърдЛайф Интернешънъл за Европа и Централна Азия заяви: „С това си решение Европейският съюз изпрати ясно послание на българското правителство, че защитените зони от Натура 2000 не могат да бъдат разоравани, превръщани в голф игрища, както и че ветроенергийните паркове не трябва да застрашават важните миграционни пътища на птиците. Страните членки трябва да спрат да позволяват такива територии да бъдат разрушавани, а възобновяемите енергийни източници да бъдат изграждани по начин, който опазва природата”.