Днес отбелязваме Европейският ден на НАТУРА 2000

Природозащитният център на БДЗП „Източни Родопи“ обявява ден на отворените врати

На 21 май отбелязваме Европейският ден на НАТУРА 2000, който има за цел да повиши осведомеността за нуждата от опазването на природните местообитания и на птиците, които ги обитават. Въпреки че мрежата от защитени зони има 20-годишна история със своите екологични, социални и икономически ползи, все още е добре позната само на много малка част от населението на Европа. Тази липса на осведоменост е един от главните проблеми на НАТУРА 2000.

По случай деня Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ организира среща с представители на Общината на Маджарово, на която ще бъде изнесена презентация, посветена на историята на НАТУРА 2000 в Европа и България, работата на БДЗП, свързана с екологичната мрежа, ефекта от нея и на проблемите, за които е нужна съвместна работа с институциите. 

На тази дата Природозащитният център на БДЗП „Източни Родопи“ обявява ден на отворените врати за всички, като специална покана е отправена към местните хора от Маджарово и региона. 

На територията на Маджарово са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България, а 78 са от европейско природозащитно значение. Тук се намира една от двете колонии на белоглавия лешояд в България. Маджарово е едно от най-важните места в страната за опазването на грабливите птици и специално за световно застрашения египетски лешояд.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). 

Понастоящем, Европейската Натура 2000 мрежа включва 27308 зони, покриващи общо 18,4% от територията на 28 Европейски държави, като относителното покритие по страни варира от едва 8,3% в Дания до 37,9% в Словения. В момента националната мрежа Натура 2000 в България обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на дивите местообитания, с покритие съответно 20,4% и 29,5% (общо покритие 33,8%). Основните проблеми, пред които е изправена страната ни във връзка с прилагането на Натура 2000 са недостиг на специализирана администрация за управление и контрол на зоните, липса на планове за управление, лесни процедури за смяна на ползването на земята, и недостатъчен капацитет за оценка и мониторинг на планове за развитие на територията на зоните.