1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. ЕС предприема действия във връзка с обезлесяването и деградацията на горите по света

ЕС предприема действия във връзка с обезлесяването и деградацията на горите по света

Какво въздействие ще окажат новите правила върху европейските компании

Защо ЕС предприема действия във връзка с обезлесяването и деградацията на горите по света?

Основната причина за обезлесяването и деградацията на горите е увеличаването на земеделските площи, което е свързано с производството на стоки, които внасяме, като например соя, говеждо месо, палмово масло, дървесина, какао и кафе. Като голяма икономика и потребител на тези стоки, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, ЕС отчасти е отговорен за този проблем и иска да отговори на силния призив на европейските граждани да поеме водеща роля при решаването му.

Поради това Комисията предлага регламент за свеждане до минимум на обезлесяването и деградацията на горите, предизвикани от ЕС. Новите правила имат за цел насърчаване на потреблението на продукти, несвързани с обезлесяването, и намаляване на въздействието на ЕС върху обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб. Очаква се правилата да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове и загубата на биоразнообразие.

В рамките на откритата обществена консултация, организирана от Комисията във връзка с това законодателно предложение, бяха получени над 1,2 милиона отговора. Това я прави втората най-популярна консултация в историята на ЕС и показва огромната подкрепа от европейските граждани за действията на ЕС за справяне с обезлесяването и деградацията на горите. Освен това според стандартното проучване „Евробарометър“ от пролетта на 2021 г. гражданите на ЕС поставят околната среда и изменението на климата сред най-важните въпроси, пред които са изправени те самите и техните държави. С тази инициатива ще се предостави гаранция на гражданите на ЕС, че продуктите, които потребяват на пазара на Съюза, не допринасят за обезлесяването и деградацията на горите по света.

Предложението е част от по-широк план за действия за справяне с обезлесяването и деградацията на горите, очертан за първи път в съобщението на Комисията от 2019 г. „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз също поискаха от Комисията бързо да предложи ефективно законодателство [виж бележките под линия]. ЕС следва цялостен подход, при който мерките в областта на търсенето и предлагането се допълват взаимно. Подходът включва и други мерки, например за многостранно взаимодействие и диалог с други държави потребители и производители. Борбата с обезлесяването ще върви ръка за ръка със създаването на стимули за преход към по-устойчиво използване на природните ресурси, като по този начин ще се допринесе за опазване на повече девствени гори, увеличаване на пазарните възможности за устойчивите продукти и премахване на нелоялната конкуренция от страна на неустойчиви производители, изнасящи за пазара на ЕС.

Комисията също така ще засили диалога с другите държави, които са големи потребители, и ще участва в многостранните усилия за спиране на обезлесяването и деградацията на горите по света.

Колко сериозен е проблемът с обезлесяването?
deforest

Обезлесяването и деградацията на горите са важни фактори за глобалното затопляне и загубата на биологично разнообразие — двете основни екологични предизвикателства на нашето време. По оценки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), между 1990 г. и 2020 г. поради обезлесяване са изгубени 420 милиона хектара гори — площ, по-голяма от Европейския съюз. Що се отнася до нетната загуба на площ (разликата между площта на изсечените гори и площта на засадените или възстановените гори), по изчисления на ФАО светът е загубил около 178 милиона хектара горско покритие през същия период, което е три пъти повече от площта на Франция.

По оценки на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) 23 % от общите антропогенни емисии на парникови газове (2007—2016 г.) се дължат на селското стопанство, горското стопанство и други видове земеползване. Около 11 % от емисиите са от горското стопанство и други видове земеползване, предимно обезлесяване, а останалите 12 % се дължат на селскостопанското производство, като например животновъдството и торовете.

Какви са основните действия, предложени в регламента?

С регламента се определят задължителни правила за надлежна проверка от страна на операторите, които предлагат на пазара на ЕС определени продукти, свързани с обезлесяването и деградацията на горите — соя, говеждо месо, палмово масло, дървесина, какао и кафе, както и някои производни продукти, като кожи, шоколад и мебели. Целта е на пазара на ЕС да се допускат само продукти, несвързани с обезлесяването, и законни продукти (в съответствие със законодателството на държавите на произход).

От операторите ще се изисква да събират географските координати на площите, където са произведени стоките, които предлагат на пазара. Целта на тази строга мярка за проследяване е да се гарантира, че на пазара на ЕС влизат само продукти, несвързани с обезлесяване, и че правоприлагащите органи в държавите членки разполагат с необходимите средства, за да контролират това.

Чрез система за сравнителен анализ, управлявана от Комисията, ще се идентифицират държавите с нисък, стандартен или висок риск от производство на стоки или продукти, което е свързано с обезлесяване или не е в съответствие със законодателството на държавата производител. Задълженията на операторите и компетентните органи ще варират в зависимост от равнището на риска в съответната държава или регион на производство, като за продуктите от райони с нисък риск ще се прилагат опростени задължения за надлежна проверка, а за тези от райони с висок риск контролът ще е засилен.

Комисията също така се ангажира да работи с държавите партньори, включително с правителствата, академичните среди, частния сектор и гражданското общество, за справяне с обезлесяването и деградацията на горите.

Комисията ще участва и в международни двустранни и многостранни разговори относно политиките и действията за спиране на обезлесяването и деградацията на горите, включително в рамките на многостранни форуми.

Какви ще бъдат основните ползи от този регламент?

Целта на новите правила е предотвратяване на обезлесяването и деградацията на горите. Това означава също така намаляване с поне 31,9 милиона тона на година на въглеродните емисии в атмосферата, дължащи се на потреблението и производството в ЕС на съответните стоки, което може да доведе до икономии в размер на поне 3,2 млрд. евро годишно.

Как е определен обхватът на регламента?

В обхвата са включени шест стоки — говеждо месо, дървесина, палмово масло, соя, кафе и какао — и някои от техните производни продукти, например кожи, шоколад и мебели. Те са предложени въз основа на констатациите в оценката на въздействието на инициативата. Този анализ имаше за цел, като се използват научни данни и предишни изследвания, да се направи подбор на стоките, по отношение на които европейското производство и потребление допринасят в най-голяма степен за обезлесяването и деградацията на горите по света. На базата на констатациите бе извършен анализ на разходите и ползите, за да се намали допълнително броят на подбраните стоки и да се прецени за кои от тях ще е най-ефективно ЕС да предприеме мерки на политиката. Този подбор е направен обективно, като стоките са третирани по един и същ начин, независимо къде се произвеждат — в рамките на Европа или извън нея.

Комисията предлага обхватът на стоките редовно да се преразглежда и актуализира, като се вземат предвид новите данни. Това ще позволи адаптирането му към променящите се модели на обезлесяване.

Защо е важно да се предприемат мерки не само по отношение на незаконното обезлесяване, но и на законното?

Инициативата е новаторска и показва, че ЕС иска да служи за пример — с нея се прави решителна стъпка напред, като освен във връзка с незаконното обезлесяване се предприемат мерки и по отношение на обезлесяването, предизвикано от увеличаването на земеделските площи за производство на стоките, попадащи в обхвата на регламента. Причините за това са много.

Първо, наличните данни потвърждават, че част от текущото обезлесяване се дължи на промяна на предназначението на земи, която е законна според правилата в държавата на производство.

Второ, ако регламентът е съсредоточен само върху законосъобразността, ще се разчита на строгостта на правилата на държавите извън ЕС. Това може да насърчи надпревара за отслабване на правилата в държавите, които са силно зависими от износа на селскостопански продукти и могат да се изкушат да намалят защитата на околната среда на територията си, за да улеснят достъпа на своите продукти до пазара на Съюза.

Трето, чрез установяването на определение за „обезлесяване“ може да се улесни прилагането на правилата и да се подобри тяхната ефективност.

Как ще се прилагат новите правила и как ще се наблюдава и осигурява тяхното спазване? Каква е ролята на географското позициониране?

От компаниите, които предлагат съответните стоки и продукти на пазара, ще се изисква да въведат и прилагат системи за надлежна проверка, за да се предотврати предлагането на пазара на ЕС на продукти, свързани с обезлесяване. Те ще бъдат наблюдавани и подвеждани под отговорност от правоприлагащите органи, ако не спазват изискванията на регламента. Компаниите ще трябва да подават до европейска информационна система декларации, с които ще удостоверяват, че успешно са извършили надлежна проверка и че продуктите, които предлагат на пазара, са в съответствие с правилата на ЕС. В тази декларация ще се посочва и важна информация, необходима за наблюдението — географските координати на стопанствата или насажденията, където са произведени стоките.

Как ще функционира на практика системата за надлежна проверка?

Съгласно новите правила операторите, които за първи път предлагат съответните стоки или продукти на пазара на ЕС, ще трябва да извършват надлежна проверка, за да се гарантира, че:

а) тези стоки и продукти не са произведени върху площи, обезлесени или деградирали след 31 декември 2020 г.;

б) те са произведени в съответствие със законите на държавата на производство.

Неспазването на едно от двете изисквания ще доведе до забрана за предлагането на тези продукти на пазара на ЕС.

Като част от своите системи за надлежна проверка операторите ще трябва да преминават през три етапа.

Първо, те ще трябва да осигурят достъп до информация за стоката, количеството, доставчика, държавата на производство и т.н. Основно изискване на този етап е получаването на географските координати на площите, където са произведени стоките, предлагани на пазара. Тъй като обезлесяването е свързано с промени в земеползването, наблюдението на обезлесяването изисква точна връзка между стоките и продуктите, предлагани на пазара на ЕС, и площите, върху които те са произведени. Използването на геолокационни координати е най-простият и най-разходноефективният начин за получаване на географската информация, от която органите се нуждаят, за да проверяват дали продуктите и стоките са свързани с обезлесяване. Очаква се съчетаването на географското позициониране с дистанционно наблюдение чрез сателитни изображения да доведе до по-голяма ефективност на регламента.

На втория етап компаниите ще трябва да използват информацията за площите, където се произвеждат стоките, за да анализират и оценят риска по веригата на доставки.

На третия етап те ще трябва да предприемат адекватни и пропорционални мерки за смекчаване на риска.

Какво въздействие ще окажат новите правила върху европейските компании?

С регламента се определят общи правила за всички компании — от или извън ЕС — които предлагат на пазара на ЕС продукти, попадащи в неговия обхват. В рамките на оценката на въздействието на предложението бе извършена оценка на разходите на компаниите за спазване на изискванията за създаване и експлоатация на системи за надлежна проверка. Тези разходи са по-ниски от очакваните ползи от новите правила. Освен това в предложението са предвидени дълги периоди за адаптиране на предприятията, по-специално на микропредприятията, към необходимите промени.

Икономическите оператори ще подлежат на едни и същи изисквания, за да премахнат от своите вериги на доставки продуктите, предизвикващи обезлесяване и деградация на горите, като по този начин ще се насърчава лоялна и устойчива пазарна конкуренция. Със системата за сравнителен анализ ще се улесни работата на операторите, като се идентифицират държавите с нисък риск. За доставките от тези държави ще се изисква само опростена надлежна проверка.

Как ще се отразят новите правила върху производителите извън ЕС?

С регламента ще се гарантира, че местните и вносните стоки отговарят на едни и същи стандарти. Няма да има забрана по отношение на нито една държава или стока. Устойчивите производители ще могат да продължат да продават стоките си в ЕС. Очаква се търсенето на продукти, несвързани с обезлесяването, да нарасне в ЕС, което ще доведе до стимулиране на устойчивите предприятия и бизнес модели навсякъде по света. Като „несвързани с обезлесяване“ се определят стоките, произведени върху земя, която не е била обект на обезлесяване или деградация на гори след 31 декември 2020 г.

Новият регламент ще се прилага успоредно с други мерки, включително за подкрепа на държавите производителки. Комисията предлага партньорства в областта на горското стопанство, за да помогне на държавите партньори да подобрят управлението на горите и да осигурят социално-икономически възможности за населението си чрез устойчиви вериги за създаване на стойност.

Каква ще бъде ролята на компетентните органи на държавите членки?

Държавите от ЕС ще отговарят за ефективното правоприлагане, като следят за това компаниите да спазват регламента. В предложението са предвидени минимални нива на проверка — по-високи, когато става въпрос за високорискови държави, както и възпиращи санкции, задължителен обмен на информация между митническите и други органи и задължение за правоприлагащите органи да реагират на обосновани опасения, изразени от гражданското общество.

Органите на държавите членки ще могат да използват нова цифрова система, чрез която ще се централизира съответната информация за стоките и продуктите, предлагани на пазара на ЕС, като например географски координати и държави на производство, за да се увеличи ефективността на мерките на политиката. Анонимизираните данни от тази система ще бъдат достъпни за широката общественост с цел насърчаване на прозрачността.

Как Комисията ще подпомага партньорите в чужбина, за да се осигури прилагането на новите правила?

Подходът на Комисията към горите и горските общности е цялостен и всеобхватен и допринася за устойчивото развитие.

Комисията пое ангажимент да предостави 1 млрд. евро за подпомагане на опазването, възстановяването и устойчивото управление на горите в държавите партньори в полза на хората, климата и околната среда. Тя ще помага на партньорите да намалят обезлесяването и деградацията на горите чрез укрепване на управлението на горите, разработване на законодателство и подобряване на капацитета. Една от целите на новия инструмент за сътрудничество — партньорства в областта на горите — ще бъде справянето с обезлесяването. Тези партньорства ще бъдат съобразени с конкретните нужди на отделните държави партньори.

Ще се обърне внимание и на повишаването на прозрачността на веригите на доставки, като същевременно се вземат предвид правата на зависимите от горите общности и коренно население, както и нуждите на дребните стопани.

Освен това Комисията ще участва в двустранни и многостранни разговори относно политиките и действията за спиране на обезлесяването и деградацията на горите.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.