Министър Димитров участва в неформалната видеоконференция на министрите на ЕС по околна среда

Министрите обмениха мнения за ролята на плановете за възстановяване и устойчивост за зеления преход и за бъдещето на Европейския семестър в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост

Днес Съветът по околна среда на ЕС проведе неформална видеоконференция, в рамките на която бяха обсъдени въпроси, свързани със зеленото възстановяване и преход, адаптацията към изменението на климата, както и предложението на Европейската комисия за нов Регламент относно батериите и отпадъчните батерии.

Министрите обмениха мнения за ролята на плановете за възстановяване и устойчивост за зеления преход и за бъдещето на Европейския семестър в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който участва в конференцията, изрази подкрепа за обвързването на социално-икономическото възстановяване от пандемията и зеления преход с цел постигането на устойчив растеж и заяви:

Приоритетни са областите със значим потенциал както за ускоряването на справедливия и приобщаващ преход към чиста, ресурсно ефективна и кръгова икономика, така и за възстановяването от пандемията. Такива са: възобновяемите енергийни източници и алтернативните горива, подобряването на енергийната ефективност на сградите, насърчаването на екологосъобразните видове транспорт, развиването на екологичната инфраструктура, вкл. с внедряване на природосъобразни решения, опазването и възстановяването на биоразнообразието и екосистемите“.

Той подчерта също, че на преден план трябва да се постави използването по най-ефективен начин на възможностите за осигуряване на взаимодействие между политики, инвестиции и научни постижения, предоставяни от новата Многогодишна финансова рамка в съчетание с Механизма за възстановяване и устойчивост. Министър Димитров подкрепи също усилията за разработване и прилагане на интегрирани рамки на политиките на ЕС, насочени към кръговата и нисковъглеродна икономика, синята икономика и биоикономиката.

Министрите разгледаха и Съобщението на Европейската комисия „Изграждане на устойчива на климатичните изменения Европа – новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата”, публикувано на 24 февруари т.г. Заместник-министърът на околната среда и водите Илияна Тодорова изтъкна, че страната ни припознава необходимостта от хоризонтални действия за адаптация, като посочи, че през 2019 г. е приета и Национална стратегия за адаптация към климатичните промени. „Отдаваме приоритетно значение и приветстваме новата европейска Стратегия, която ще подпомогне по-бързата адаптация и повишаването на устойчивостта към климатичните изменения на всички системи, в това число социални, икономически и природни. Подобряването на знанията и управление на несигурността е сред ключовите предложения в документа, които оценяваме положително, предвид наличните пропуски в знанията и данните в ЕС“, заяви тя в изказването си. Зам.-министър Тодорова допълни, че липсата на достатъчно информация затруднява предприемането на действия и цялостния процес на адаптация и изтъкна важността на отчитането на климатичните особености на всяка държава членка, както и избягването на прекомерна административна тежест.

В рамките на дневния ред на заседанието е предвидено министрите на околната среда да започнат и политически дебат по предложението на Европейската комисия за нов Регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Акцент в дискусията ще бъде  поставен върху нивото на амбиция и изискванията за устойчивост, безопасност и за надлежна проверка, както и приноса към намаляването на въздействието върху околната среда и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батерията.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.