Министър Нено Димов взе участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което се проведе в Люксембург

Продължавайки темата за климата, министрите отново обсъдиха Стратегическата дългосрочна визия на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика

В светлината на климатичната конференция в Сантяго де Чили, която ще се състои в периода 2-13 декември 2019 г. (COP25), Съветът прие заключения, изразяващи обща позиция на ЕС. България подкрепи текста, обхващащ основните водещи направления в политиката по климата на ЕС. Същевременно, министър Димов обърна внимание, че формулировките в текста на заключения, касаещи Национално-определения принос на ЕС и общата времева рамка за подаването на приносите, трябва да бъдат съобразени напълно с разпоредбите на Парижкото споразумение и параграф 24 от Решение 1/СР 21. Не на последно място посочи, че България не може да подкрепи повишаване на целите до 2030 г. и припомни, че съвсем наскоро ЕС прие законодателните мерки, които разписват начина, по който ще бъде постигната целта за намаление с -40%. Министър Димов подчерта, че евентуално повишаване на тази цел и последващо преразглеждане на приетото законодателство ще доведе до правна несигурност и липса на предвидимост за индустрията и икономиката като цяло.

Продължавайки темата за климата, министрите отново обсъдиха Стратегическата дългосрочна визия на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика, като във фокуса на дискусията бяха основните условия, стимули и благоприятна рамка, които трябва да бъдат изготвени на европейско ниво с оглед постигане на климатична неутралност до 2050 г.
В контекста на дългосрочното нисковъглеродно развитие на Съюза за страната ни водещи остават разходо-ефективността, отчитането на националните специфики, технологичната неутралност, икономическото развитие и социалното благополучие. Нено Димов изтъкна също необходимостта от механизъм за компенсация и поемане на разходите, които ще понесат държавите членки с нисък брутен вътрешен продукт в дългосрочен план. Сред предизвикателствата, които стоят пред страната ни, българската страна посочи емисиите от транспортния сектор и допълни, че не подкрепя предложенията за включването на сектора в Европейската схема за търговия с емисии и настоя въпросът да бъде разгледан задълбочено.

Съветът прие и заключения по Осмата програма за действие за околната среда и бъдещите действия в областта на кръговата икономика.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар