Отчет за дейностите в националната политика по опазване на околната среда за периода февруари – април 2017 г.

В процес на разработване и финализиране са проекти на четири наредби и една методика

Постигнати резултати – приоритети и приемственост

Служебният кабинет на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се структурира окончателно на 03.02.2017 г. Встъпителната пресконференция на служебния министър Ирина Костова се проведе на 14.02.2017 г. Представяйки екипа и приоритетите в работата на МОСВ по време на служебното правителство, министър Костова постави акцентите върху обществените поръчки, изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, основните задачи в областта на управление на отпадъците и качеството на атмосферния въздух (КАВ). Основният приоритет в дейността беше постигане на приемственост и продължаване на дейностите във всички сектори на министерството на принципите на открито управление, диалог с всички партньори, контрол и отчет пред обществото, създаване на конкурентна среда за бизнеса с прозрачни правила.

Хармонизация на националното с европейското право и усвояване на фондове

ОПОС 2007-2013 г. приключи с общ размер на сертифицираните разходи пред Европейската комисия (ЕК) в размер на 3,217 млрд. лв., което представлява 100,19 % от бюджета на програмата.

По ОПОС 2014-2020 г. са платени от ЕК над 21 млн. лв., изплатени са на бенефициентите над 11,4 млн. лв., обявени са пет процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Срещу Р България има заведени пет наказателни процедури от Европейския съюз (ЕС).

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

В периода февруари – март 2017 г. е финализиран Окончателният доклад за изпълнение на ОПОС 2007-2013 г. със задължителната финансова информация и необходимите приложения към него, като на 31.03.2017 г. чрез системата за управление на фондовете на ЕС SFC 2007 пакетът от документи за приключване на ОПОС 2007-2013 г. е изпратен до ЕК. ОПОС 2007-2013 г. приключи с общ размер на сертифицираните разходи пред ЕК в размер на 3,217 млрд. лв., което представлява 100,19 % от бюджета на програмата.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Финансов напредък по ОПОС 2014-2020 г.

Сертификация на разходи пред ЕК и плащане от ЕК по ОПОС 2014-2020 г.
На 26.01.2017 г. пред ЕК е представено заявление за плащане по програмата за над 21 млн. лв., като плащането е извършено само след една седмица (при срок за плащане от ЕК до 2 месеца).

На 06.03.2017 г. пред Сертифициращия орган са представени за сертификация още над 7 млн. лв. верифицирани разходи по ОПОС (при планирани 4,5 млн. лв.).

Плащания от ОПОС 2014-2020 г. към бенефициентите на програмата
В рамките на периода на бенефициентите на програмата са изплатени над 11,4 млн. лв., от които 90% са за междинни плащания, а останалите 10% са аванси. Изплатените суми съответстват на планираните за периода и се извършват в срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне при възстановяването на извършените от бенефициентите разходи.

Обявени процедури по ОПОС 2014-2020 г.

През отчетния период са обявени общо пет процедури чрез директно предоставяне на БФП на обща стойност 137 534 980 лв.:
Приоритетна ос 1 „Води“: обявени две процедури на обща стойност 30 000 000 лв. с осигурено финансиране от Кохезионния фонд и средства от Националния бюджет (НБ).
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“: обявена една процедура на стойност 91 500 000 лв. с осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и със средства от НБ.
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“: обявени две процедури на обща стойност 16 034 980 лв. с осигурено финансиране от ЕФРР и със средства от НБ.

 Други предприети действия през отчетния период

Подписване на административни договори за предоставяне на БФП по ОПОС 2014-2020 г.
През отчетния период са подписани два административни договора за БФП (АДБФП) по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

  • Министърът на околната среда и водите и кметът на Елхово подписаха договор за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на града. Инвестицията е на стойност 18 867 785 лв., от които 13 854 566 лв. е размерът на БФП. Новата ПСОВ ще обслужва 11 000 жители, 10 347 души ще ползват рехабилитираната водоснабдителна мрежа, а и загубите на питейна вода ще бъдат намалени.
  • Договор за БФП по ОПОС 2014-2020 г. беше подписан на 30.03.2017 г. между служебните министри на околната среда и водите и на здравеопазването за предоставяне на 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории за подобряване мониторинга на качеството на питейните води. Новата апаратура ще оптимизира работата на регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София, както и на Националния център по радиобиология и радиационна защита в София.

Наказателни процедури от ЕС

Наказателна процедура № 2008/4260: Одобряване на проекти на територията на Орнитологично важно място (ОВМ) и специална защитена зона (СЗЗ) „Калиакра“, в нарушение на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост и недостатъчност на зоната (след съдебна фаза).

На 14.01.2016 г. Съдът на ЕС постанови Решение № С-141/14, с което България е осъдена за това, че е нарушила европейското законодателство при одобряването на проекти за вятърни генератори и голф игрище в района на Калиакра без да отчете кумулативния ефект. Причина за стартиране на наказателната процедура през 2008 г. и нейното довеждане до съдебна фаза са съгласувани от РИОСВ – Варна инвестиционни предложения, основно през 2007-2008 г., за изграждане на ветрогенератори в област Добрич.
За целите на изпълнението на Решението на Съда на ЕС е сформирана и Междуведомствена работна група (МРГ), в която участват представители на МОСВ, МЗХ, МЕ, МРРБ, РИОСВ – Варна и ИБЕИ-БАН. Задачата на МРГ е да определи и координира прилагането на необходимите мерки, в това число и спешни мерки, които бяха изпратени за одобрение на Съвета по европейските въпроси на 31.03.2017 г., както и други необходими действия за изпълнение на Решението на Съда на ЕС. Работата на работата група ще продължи до разрешаването на проблема и закриването на делото от страна на ЕК.

През отчетния период по предложение на министъра на околната среда и водите, отчитайки сериозността на казуса, беше обсъдено предприемането на спешни мерки за защита на района на Калиакра с МРРБ, МЗХ, МФ. С цел създаване на стабилност по изпълнението на тези мерки, те бяха разгледани и на заседание на Министерския съвет (МС) на 29.03.2017 г. Предвид постигнатия консенсус се изготвя проект на заповед по чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), с оглед недопускане извършване на действия, застрашаващи местообитанията в района на Калиакра. Вследствие прилагането на тази мярка се разглежда и възможността да бъдат одържавени имотите частна собственост, в които са разпространени степните местообитания. В тази връзка се разглеждат съответните финансови анализи и правни аспекти, изискващи технологично време, с оглед осигуряване на сигурност при евентуални оспорвания. За резултатите от изпълнението на предложените спешни мерки Комисията ще бъде информирана своевременно. Предстои провеждане на обществено обсъждане с всички заинтересовани страни на проекта на Интегриран план за управление на трите защитени зони в района (ИПУТЗЗР) на Калиакра. Целта на ИПУТЗЗР е установяването на трайна регулация и дългосрочна устойчивост на развитието на района на Калиакра, като се осигури балансирано развитие на региона без увреждане на уникалните за целия ЕС видове и местообитания. За целите на прецизиране на текстовете относно забраната за строителство и евентуално допусканите със заповедта дерогации в проектозаповедта, беше проведена работна среща на експертно ниво с АГКК и МРРБ. По време на която се взе решение да се поиска информация от общини Каварна, Шабла и Балчик за одобрени ПУП в границите на природно местообитание „Понто-Сарматски степи“ преди и след датата на включване на защитена зона „Комплекс Калиакра“ в списъка от защитени зони (ЗЗ), (приет на 04.12.2007 г. от МС). Съвместно с МРРБ е подготвено и изпратено писмо до общините и се очаква информацията, която ще бъде анализирана. Предприетите от България спешни мерки са акт на изпълнение на съдебното решение и целят предотвратяването на последващи значителни финансови санкции за страната ни.

Наказателна процедура № 2007/4850: Намаляване на територията на зона за опазване на дивите птици спрямо територията на ОВМ – Рила (заведен съдебен иск).

През м. юли 2016 г. Колежът на комисарите на ЕК взе решение срещу България да бъде заведено дело пред Съда на ЕС за установяване на недостатъчност на мрежата от ЗЗ за птици в района на Рила. Исковата молба на ЕК срещу Р България пред Съда на ЕС беше получена в МОСВ на 07.03.2017 г. Образуваното дело е с № C-97/17. Ангажиментът на държавата е да представи писмена защита в Съда на ЕС до 11.06.2017 г. Беше проведена среща с процесуалните представители по делото от МВнР, на която бяха обсъдени основните аспекти на защитата, както и сроковете за представяне на информация от страна на МОСВ. Проектът на позиция изготвен от МОСВ за защита на страната по делото е представен в МВнР на 28.04.2017 г.

Наказателна процедура по Нарушение № 2010/2109 за неспазване на нормите за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух.

През м. септември 2015 г. процедурата по нарушение премина в съдебна фаза – ЕК заведе дело № С-488/15 срещу Р България пред Съда на ЕС. На 29.09.2016 г. в гр. Люксембург се проведе съдебното заседание. Съдът на ЕС постанови решението си по Делото на 05.04.2017 г., според което България не е изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици във всички агломерации и зони на страната, както и за изготвяне и изпълнение на планове за качество на въздуха, за да бъде периодът на превишаване на пределно допустимите стойности възможно най-кратък. С решението не са наложени финансови санкции на страната. Това е най-сериозният проблем на национално ниво във връзка с КАВ. Резултатите от мониторинга на атмосферния въздух показват, че предприетите до момента мерки на местно ниво са недостатъчни, предвид продължаващите проблеми с наднормени нива на ФПЧ10 на територията на цялата страна. Това налага да бъдат предприети мерки и на национално ниво, поради което МОСВ в момента работи по:

– Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ в ОПОС 2014-2020 г., чрез която се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на общините с нарушено КАВ. Предвиденият финансов ресурс е насочен към основните източници на ФПЧ10 – битовото отопление и транспортът. В рамките на тази ос през м. юли 2016 г. е обявена процедура за предоставяне на БФП за разработване/актуализация на общинските програми за КАВ. Средствата, които са крайно недостатъчни за решаване на проблема, са приоритетно насочени към тези общини, които са обект на наказателната процедура;
– Изпълнение на споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за оказване на съдействие за разработване на Национална програма за КАВ и Национална програма за намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух във връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 (Директивата за таваните);
– Продължаване на работата на МРГ (с участието на експерти от МИ, МЕ, МТСП, ДАМТН, БИС, НСОРБ и др.), която да обсъди и предложи варианти за извършването на промени в законодателството, с оглед ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление.

Наказателна процедура по Нарушение № 2009/2135 във връзка с превишаване на средночасовата норма и средноденонощната норма за серен диоксид в общини Гълъбово, Димитровград и Перник.

Процедурата се намира на етап мотивирано становище и поради продължаващото неспазване на нормите за КАВ по този показател, се очаква да навлезе в съдебна фаза. Данните от мониторинга показват, че най-много превишения са регистрирани в Автоматичната измервателна станция Гълъбово. Превишенията се получават вследствие дейността на централите от басейна „Марица Изток“. От страна на МОСВ са предприети мерки в посока постигане на нормите за нивата на серен диоксид в атмосферния въздух. Една от тези мерки е свързана с усъвършенстване/надграждане на вече съществуващата Система за ранно предупреждение (СРП), разработена и въведена в експлоатация за прогнозиране на наднормено замърсяване на приземния атмосферен слой със серен диоксид в района на Старозагорска област и изградена със съдействието на НИМХ – БАН. Инициирана е обществена поръчка за усъвършенстване/надграждане на СРП. Съществува реална опасност от преминаване на процедурата в съдебна фаза, като има вероятност решението на Съда на ЕС да бъде във вреда на страната. Това ще доведе до необходимост от вземане на спешни мерки, които ще засегнат работата на централите от басейна „Марица Изток“.

Наказателна процедура по изпълнение на решение на Съда на ЕС от 16.07.2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на задълженията от страна на Р България на член 14, букви а-в от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26.04.1999 г. относно депонирането на отпадъци.

При завеждането на исковата молба на ЕК през м. март 2014 г. България не беше прекратила експлоатацията на 113 стари общински депа за битови отпадъци .В края на 2015 г., след Решението на Европейския съд, което не предвижда финансови санкции, но задължава България да предприеме необходимите мерки за отстраняване на нарушението, страната пое ангажимент да докладва на ЕК на всеки 6 месеца за напредъка по прекратяване на експлоатацията на депата, съгласно представен график до края на 2017 г. Към м. февруари 2017 г. има изоставяне от графика – прекратена е експлоатация на 18 общински депа. При неспазване на крайния срок за закриване на всички депа (края на 2017 г.) е възможно ЕК да заведе срещу страната ни втора наказателна процедура с цел налагане на финансови санкции.

Преговори с ЕС относно големи горивни инсталации (ГГИ)

На 28.04.2017 г. се проведе среща на Комитета по изпълнение на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, на която бе гласувано приемането на нови Заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големите горивни инсталации (ГГИ). Изготвеният проект на Заключения за НДНТ съдържа нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, които се изпускат от ГГИ на въглища. Приемането на Заключенията е важно от социална и икономическа гледна точка за България. За уточняване на националната позиция бяха проведени срещи с представители на други заинтересувани ведомства – МЕ, МИ, МТСП, както и с представители на бизнеса и синдикатите. Отчитайки важността на въпроса, МОСВ изпрати писмо до ЕК на 15.03.2017 г. заедно с национална позиция, целяща изясняване на проблемите, които биха произтекли от новите по-строги изисквания и биха довели до значителни разходи или до преустановяване на експлоатацията на засегнатите централи, както и до закриване на работни места и деиндустриализация на целия регион. България счита, че в Заключенията не са отчетени в достатъчна степен нейните интереси и в частност спецификата на местните лигнитни въглища от басейна „Марица Изток“, поради което страната гласува против приемането им заедно с още седем страни – Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария. Независимо от това, на базата на установената процедура, Заключенията бяха приети с 20 гласа „За“ и 8 „Против“.

Председателство

– На 08.02.2017 г. в Талин, Естония се проведе първа среща на министрите от Тройката Естония – България – Австрия. В рамките на срещата беше одобрен проектът на програмен документ по общия приоритет на Тройката „Еко-иновации“. Обсъдена беше и Работната програма на триото, съдържаща темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечения период.
– В рамките на координацията на процеса по подготовката на екипа на МОСВ за предстоящото председателство е осигурено участие на експерти във всички планирани за периода обучения.
– Текущо се провеждат срещи с представители на ЕК във връзка с предстоящото през първата половина на 2018 г. председателстване от България на Работна група „Международни въпроси в областта на околната среда“ към Съвета на ЕС.
– Формират се екипите, които ще ръководят по време на Председателството отделните подформати на Работна група „Околна среда – вътрешни аспекти“ и Работна група „Международни въпроси в областта на околната среда“ към Съвета на ЕС.

Международни срещи и споразумения

– На редовното заседание на министрите на околната среда на ЕС в Брюксел бе постигнато съгласие за Общ подход по ревизията на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). Министър Костова представи и позицията на страната относно изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.
– Министърът на околната среда и водите участва на 21.03.2017 г. в среща на екоминистрите на държавите от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия, Словакия, заедно с България и Румъния. Министрите обсъдиха опита на страните, свързан с подготовката на втория цикъл на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Министър Костова отбеляза, че по време на втория цикъл на ПУРБ са разработени и приложени единни национални подходи, но все още съществува необходимост от изготвяне на научно-приложни методики и въвеждане на модели с цел подобряване на достоверността на оценките. По думите й са необходими още усилия за подобряване на мониторинга и изпълнението на изискванията на Рамковата директива за водите.
– Министърът на околната среда и водите участва в неформално заседание на Съвета на министрите по околна среда на 25-26.04.2017 г. Обект на обсъждане бяха усилията за изпълнение на поетите в Париж ангажименти, свързани с адаптацията към изменението на климата, ролята на правителствата на ЕС в директната адаптация и укрепване устойчивостта на регионите, замърсяването с отпадъци на морските води и повторното използване на водата.
–  Министърът на околната среда и водите и постоянният представител на Световната банка (СБ) за България обсъдиха на 22.02. 2017 г. дългогодишното сътрудничество между двете институции, както и постигнатото по двете споразумения, подписани на 28.09.2016 г. Споразуменията предвиждат СБ да предостави аналитични и консултантски услуги на МОСВ за подобряване на КАВ и адаптация към изменението на климата. Финансирането е по Оперативните програми „Околна среда“ и „Добро управление“ за периода 2014-2020 г.
–  Успешно са осигурени квоти за 2017 г. на операторите на стационарни инсталации, участващи в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ), които не са докладвали или са докладвали промени в експлоатацията и равнището на активност през 2016 г. Успешно бяха осигурени безплатни квоти за 2017 г. на авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ. В Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове са разпределени квоти по партидите на 127 оператори на инсталации и на 4 авиационни оператори. С Решение № 175 на МС от 29.03.2017 г. беше одобрен проектът на Споразумение за продажба на Годишно разпределено количество емисии между Р България и Р Малта, което гарантира финансови постъпления за държавата. Беше осъществен трансфер на необходимите на Р Малта годишни количества емисии на парникови газове от секторите, извън обхвата на ЕСТЕ.

Изготвяне на нормативни актове

Подзаконови нормативни актове

-ЕК е публикувала на 06.04.2017 г. нотификация на проекта на НИД на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2015/1535, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.
В изпълнение на Плана на МС с мерките, произтичащи от членството на Р България в ЕС за 2017 г., от министъра на околната среда и водите са подписани:
– Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;
– Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28.08.2015 г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на КАВ.
-Подписана е от министрите на околната среда и водите и на здравеопазването НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, обнародвана в ДВ (бр. 32 от 21.04.2017 г.).
-Изготвена и обнародвана в ДВ (бр. 23 от 17.03.2017 г.) е Заповед РД-147/28.02.2017 г. за изменение на Заповед РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване, с цел транспониране на Делегирана Директива 2016/585 на Комисията от 12.02.2016 г., Делегирана Директива (ЕС) 2016/1028 на Комисията от 19.04.2016 г. и Делегирана Директива (ЕС) 2016/1029 на Комисията от 19.04.2016 г. за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Актът за транспониране е нотифициран по надлежния ред до ЕК.

Идейни предложения за нормативни актове

В процес на разработване и финализиране са проекти на четири наредби и една методика.

– Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за нормите за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, който е публикуван за обществени консултации на страницата на МОСВ и Портала за обществени консултации на МС.
– Сформирана е работна група за разработване на проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС), с което ще се измени Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата.
– През периода е продължила работата и по изготвянето на изменения и допълнения в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
–  В процес на разработване са Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта и Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт.

Административни актове

– Министърът на околната среда и водите издаде заповед, с която определя периода от 1 април до 31 октомври 2017 г. за пожароопасен сезон в защитените територии, изключителна държавна собственост. Целта е да се предотвратят пожари в резерватите, поддържаните резервати и националните паркове, а в случай на възникване да се ограничи разпространението им и се създадат условия за своевременното им гасене.

-Служебният министър на околната среда и водите поиска съдействие с писма до МВР (за бързо разследване и наказване на виновните лица за отравяне на защитени видове и унищожаването на почти цялата популация на силно застрашения белоглав лешояд в района на Кресна) и МЗХ (за съдействие за засилване на охраната и контрола на територията на съответните горски и ловни стопанства). МОСВ изпрати писма и до регионалните екоинспекции и Дирекциите на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ да засилят охраната и контрола в защитените територии.
– Със Заповед на министъра на околната среда и водите беше възстановена работата на МРГ за дивата коза. Групата беше сформирана въз основа на вече изтеклия план за действие за дивата коза, но поради големия интерес към опазването на този защитен вид беше решено тя да заработи отново.
– Със Заповед на министъра е разпредено извършване на проверки от РИОСВ за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на реките и принадлежащите им земи. От 16-те РИОСВ са изпратени до всички кметове на общини предписания за предприемане на действия и мерки за почистване на териториите. Проверките „на терен“ са основно през април. Едновременно с тези проверки ще се осъществи и контрол за чистотата на републиканската и общинска пътна мрежа и пътните съоръжения.
– С цел превенция, както и постигане на ефективност, от министъра на околната среда и водите са изпратени писма до кметовете на общини, областните пътни управления и регионалните структури на НК „Железопътна инфраструктура“ да се предприемат ефективни мерки за почистване от разпилени битови отпадъци на пътя от републиканска пътна мрежа, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане. При констатиране на замърсявания и неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Повишено обществено внимание

С цел ефективното и оперативно ръководство на ПУДООС и взимането на решения за предоставянето на финансови средства по проекти на 27.03.2017 г. е проведено заседание на Управителния съвет (УС). Решенията на УС се публикуват на интернет страницата на ПУДООС в 14-дневен рок от приемането им.

Проектът на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ преминава през продължителна процедура, целяща гарантиране на неговото качество с оглед на дългия му срок на действие (десет години). Проектопланът е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Постановени са общо 7 административни акта по процедурата, които към момента се обжалват. След приключването на съдебните производства и влизането в сила на административен акт по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от ЗБР, проектопланът ще бъде процедиран.

Ръководството и експерти от МОСВ се срещнаха с представители на Инициативния комитет на жителите и с кмета на с. Труд. Министър Костова спази обещанието си, дадено публично на 21.02.2017 г., да приеме и изслуша протестиращите срещу намиращата се в близост до домовете им централа за производство на електрически ток от биоразградими отпадъци, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД. Ръководството на МОСВ се срещна и с управителя на „Билд Инвест Сит“ ЕООД в същия ден. На 07.04.2017 г. министърът изпрати до Инициативния комитет на жителите в с. Труд техническа обосновка във връзка с поставените от тях конкретни въпроси за състоянието на въздуха и шума в района. От началото на м. март на територията на населеното място работи Мобилна автоматична станция на ИАОС, включена в графика на агенцията за задължителен мониторинг на КАВ в селото за период от 14 дни през всеки сезон от годината.

Във връзка със създалата се извънредна ситуация с наличието на уран в питейната вода на гр. Хасково са предприети спешни мерки от министъра на околната среда и водите в периода 11 – 27.04.2017 г.:

– Със Заповед № РД-02-52/11.04.2017 г. на министрите на здравеопазването, околната среда и водите и регионалното развитие бе създадена МРГ за предприемане на мерки за предотвратяване на здравния риск за населението, провеждане на съвместен мониторинг за наблюдение на показателите, проучване и установяване на причините довели до създалата се ситуация в гр. Хасково. За периода до 28.04.2017 г. работната група е провела три заседания и предстои да представи Междинен доклад за предприетите до момента действия и взетите решения.
– На 11.04.2017 г. е издадена заповед от министъра на околната среда и водите за вътрешна работна група в системата на МОСВ, включваща ръководители и експерти от МОСВ, ИАОС, БД и РИОСВ за подготовка и предоставяне на информация;
– В изпълнение на заповед от 12.04.2017 г. на министъра на околната среда и водите, от Инспектората се извършва проверка във връзка с действията на служителите от БДИБР – Пловдив, относно констатирани завишени съдържания на обща алфа-активност и естествен уран в мониторингов пункт за подземни води от Националната система за мониторинг на околната среда ПС „Хасково-1“. Резултатите от нея ще бъдат обективирани в доклад до министъра;
– На 12.04.2017 г. са изпратени писма от МОСВ до министрите на икономиката и на енергетиката за предоставяне на наличната във ведомствата информация за находищата на редки метали и извършвания мониторинг от „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД;
– На 12.04.2017 г. е изпратено и писмо от МОСВ до министъра на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване на достъп до съоръжения на ВиК-операторите и даване на указания на управителите на ВиК-дружествата за изпълнение на задълженията им по Закона за водите;
– На 12, 13 и 18.04.2017 г. е извършен извънреден мониторинг в съоръжения за питейно-битово водоснабдяване (извън мрежите за мониторинг) в района на Хасково и на определени от РЗИ места във водоснабдителната мрежа при конкретни потребители. Общо за изтеклия период са взети и изпитани 44 проби, от които 21 за подземни води и 23 (съгласувано с органите на държавен здравен контрол) за експресно изпитване на уран в питейни води;
– В периода 12-18.04.2017 г. е събрана наличната информация за изпълнените хидрогеоложки проучвания в района на гр. Хасково и изпълнения мониторинг на подземните води в периода 1994-1998 г. Разработени са схеми за мониторинг на подземните води в обсега на цялото водно тяло (формирано в неоген-кватернерните отложения в Хасковския район). Избрани са 9 допълнителни пункта, от които е извършено пробовземане с цел да бъде установено дали замърсяването се разпространява в рамките на водното тяло;
– В периода 11-19.04.2017 г. е извършен преглед на наличните данни и възможностите за определяне на допълнителни пунктове, от които да се вземат проби и в останалите райони, в които е установено превишение на контролното ниво по показателя обща α-активност за района на гр. Първомай, с. Православен, с. Белозем, с. Борец, област Пловдив и с. Окоп, област Ямбол;
– На 20.04.2017 г. е издадена заповед от министъра на околната среда и водите, с която се определя взаимодействието на структурите на МОСВ и действията, които се предприемат при установяване на нехарактерно замърсяване на водите, веднага след установяване на замърсяването и изготвянето на протоколите от изпитване на пробите, включително за уведомяване на компетентните органи;
– На 21.04.2017 г. в Народното събрание бяха изслушани служебните министри на здравеопазването, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството за завишените стойности на уран в питейната вода в Хасково, по повод искане на депутати от ПГ БСП за България. По време на изслушването министър Костова разясни какво е предприел екипът на МОСВ след установеното отклонение от нормите в пробите от подземни води;
– На 21.04.2017 г. е изпратено писмо до министъра на здравеопазването за провеждане на среща за изясняване на възможностите за използване на резултатите от мониторинга на питейните води при оценките на състоянието на природните води и обратно, с цел идентифициране на проблеми във водоизточниците и своевременно предприемане на необходимите действия за установяване на причините и недопускане на риск за здравето на хората;
– На 25.04.2017 г. е изпратено искане по реда на Наредбата за Националния геоложки фонд до министъра на енергетиката за наличната информация в Специализираните карти и регистри по Закона за подземните богатства;
– В периода 20-27.04.2017 г. се систематизира и анализира наличната информация от специализираните хидрогеоложки проучвания и изпълнявания мониторинг в района на гр.Хасково. Анализират се възможните причини и мерките, които биха могли да се предприемат за решаване на проблемите, свързани с управлението на природните води. Предстои получаване на данни от МЕ, резултати от МИ, резултати от пробите и завършване на анализите на наличната информация, след което ще бъдат предложени съответните мерки.

Превантивна дейност

–  Съответните компетентни органи са уведомени за мерките, заложени в ПУРН. С писмо МОСВ информира Националното сдружение на общините в Република България за мерките в ПУРН, които са от компетентността на кметовете и за необходимостта от включването им във финансовата рамка на съответната община за настоящата и всяка следваща година. Предвид, че областният управител е второстепенен разпоредител с бюджет, министърът поиска с писмо съдействие от МС за определянето на съответния финансов ресурс за периода на изпълнение (2017-2021 г.) и включването на изпълнението на мерките, заложени в програмите, и във финансовата рамка на областните управители за периода до 2021 г.
– Предприети са действия по разработване, консултиране и остойностяване на Програмите за мониторинг на морските води, които за първа година ще включват изпълнение на мониторинг и на морската околна среда в изпълнение на изискванията на РДМС.
– От министъра на околната среда и водите е постановено Решение по ОВОС за одобряване по вариант І на трасе на електропровода за инвестиционно предложение „Въздушна линия “Марица Изток” /Република България/ -“Неа Санта” /Република Гърция/”.
– За периода са издадени общо 22 решения по комплексни разрешителни (КР), разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ) и по доклади за безопасност (ДБ). Активно се работи по действащите 146 процедури по КР, РЕПГ и ДБ.

Семинари с участие на представители на ЕК
– В МОСВ се проведоха два семинара по управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО ) и по управлението на опасните отпадъци и полихлорираните бифенили, организирани от и с участието на представители на EK и дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“. Семинарите са по проект „Подкрепа на държавите членки за подобряване на управлението на опасните отпадъци, базирано на оценката на държавите членки“, осъществяван по поръчка на ЕК. В двете събития участваха и водещи експерти от BiPro (Германия), определени като изпълнители на проектите, представители на ЕК, експерти от МОСВ, РИОСВ и представители на бизнеса. От ЕК бяха отчетени високите резултати по събиране и рециклиране на ИУЕЕО, както и въведените, специфични за страната мерки по контрол, които ще бъдат представени като добра практика на България при провеждането на следващите семинари по проекта в други държави членки.
– Участие в организиран от ЕК семинар за повишаване на осведомеността за регламент REACH.
МОСВ информира професионалните организации и асоциации, вкл. Агенцията за малки и средни предприятия, за провеждането на регионален семинар за държавите от Централна и Източна Европа, организиран от ЕК, посветен на предизвикателствата пред малките и средните предприятия, произтичащи от прилагането на Регламент № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В качеството на компетентен орган по прилагане на REACH Регламента, представители на дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ участваха на 27-28.04.2017 г. в семинара с презентации за дейността на Националното информационно бюро и контрола по прилагане на Регламент REACH.

Кампании
– Беше обявена традиционната Национална кампания „Чиста околна среда” и финансираният от МОСВ чрез ПУДООС конкурс на тема “Обичам природата и аз участвам“ за 2017 г. Стойността на всеки класиран проект на общини и кметства е за средства в размер до 10 000 лв., а за училища и детски градини – до 5 000 лв. Към 02.03.2017 г. постъпилите заявления по проекти са 2 044. На 21.04.2017 г. протоколът с класираните проекти бе подписан от министъра и публикуван на страницата на ПУДООС. Започна изготвянето на уведомителните писма и изпращането на договорите.
– През отчетния период се подготовиха и проведоха две национални кампании за повишаване на общественото съзнание и култура по повод дати от международния екологичен календар – Световен ден на водата (22 март), с тема за 2017 г. „Защо хабим водата?“, свързана с възможностите за оползотворяване на отпадъчните води, и Ден на Земята (22 април), който премина под мотото „Повишаване на знанията за околната среда и климата“. Екоминистрите на държавите от Вишеградската четворка участваха в конференция, посветена на Световния ден на водата, по време на срещата във Варшава.
При провеждането на кампаниите, осъществени координирано на територията на цялата страна, териториалните структури на МОСВ организираха многобройни и разнообразни инициативи, приоритетно насочени към детските градини и училищата. Те обхванаха десетки деца и млади хора на територията на страната и са пример за партньорство с местната власт, институциите, бизнеса и неправителствените организации в регионите.

Данни от проверки

Не са установени данни за наличие на корупционни практики в административни звена и структури от системата на МОСВ.
Няма установени нередности и нарушения от АДФИ или Сметна палата.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.