1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Започва изграждане на нова система за управление на водите на река Искър в реално време

Започва изграждане на нова система за управление на водите на река Искър в реално време

Проектът е пилотен и поставя началото на изграждане на Национална система за управление на водите в реално време

Проект за „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ)" беше представен от заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков, директора на дирекция "Управление на водите" Илияна Тодорова и изпълнителите на дейностите на пресконференция. Проектът е пилотен и поставя началото на изграждане на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ).

При изграждането на новата система ще се използва високотехнологичен геодезичен дрон, който ще събере пространствени и геодезични данни за басейна на реката. Ще бъдат инсталирани метеорадар и мониторингови станции, които ще конструират и прилагат хидравлични модели, за да се събира и прогнозира информация при наводнения, включително обхватът, скоростта и нивото на повишение на водата в реално време. Ще бъде изработена географска информационна система, която ще показва цифров модел на терена и ще интегрира данните от мониторинговите станции. Системата ще служи, за да се предприемат адекватни мерки от всички отговорни институции при аварийни ситуации, както и за уведомяване на населението при риск от наводнения.  Мерките за защита ще обхванат 1,3 млн. жители от 8 общини по поречието на реката - Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград, като в процеса на изпълнение може да се идентифицират и други общини, които ще се ползват от нея.    

Пилотният проект се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020" и е на обща стойност 6 964 000 лв., от които 5 919 400 лв. са европейско финасиране и 1 044 600 лв. - национално съфинансиране. Срокът за реализацията му е април 2022 г.

„Новата система е свързана с изпълнението на първите планове за управление на риска от наводнения, които бяха приети от Министерски съвет през декември 2016 г.", обясни зам.-министър Красимир Живков, който откри събитието. Той уточни, че плановете са изготвени в изпълнение на европейската Директива за наводнения, която изисква изпълнение на мерки и действия за намаляване на опасността от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Тя е част от общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите и въвежда подход на дългосрочно планиране в три етапа - предварителна оценка на риска от наводнения чрез определяне на райони със значителен потенциален риск; изготвяне на карти и на планове за управление на риска, включително програми от мерки. „Основна мярка в тези програми е именно изграждането на Националната система за управление на водите с едно управленско звено за вземане на решения. Чрез системата ще се въведе интегриран междуведомствен инструмент за оперативно наблюдение и управление на водите в страната", подчерта зам.-министър Живков.

„Чрез централизираното събиране на информация, обработването й и нейния анализ в реално време ще се осигури възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг  на водите и стопанисване на водностопанските системи", обясни Илияна Тодорова. Проектът за управление на водите в басейна на река Искър има още две специфични цели. „Първата - да намали риска от наводнения в 4 от общо 116 идентифицирани райони със значителен потенциален риск от наводнения чрез навременно подаване на необходимата информация за предприемане на адекватни и навременни действия от страна в случай на прогнозирано наводнение или недостиг на вода. Втората цел е да се повиши готовността на административните структури, участващи в управлението на водите за взаимосвързани действия - и превантивни, и в случай на бедствия, както и информираността на населението и повишаване степента на защита", допълни Илияна Тодорова.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите". По тяхна покана в събитието участваха представители на консорциум ДЗЗД „Български поречия",  с които е сключен договор за изпълнение на основните дейности по проекта, представители на асоциираните партньори - НИМХ, НЕК ЕАД и „Напоителни системи" ЕАД, както и представители на общини и областни администрации, които попадат в райони определени със значителен потенциален риск от наводнения.

Целта на проект „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ)" е осигуряване функционирането на национална интегрирана, междуведомствена система за оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите в страната, която ще бъде постигната чрез създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) и чрез подготовка на цялостна концепция за оперативно управление на водите в реално време в Република България при нормални условия и при възникване на непредвидими обстоятелства - високи води и маловодие.

Основа за изграждане на системата ще бъде съществуващата хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана.

Системата ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от административни структури, така и от обществеността.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.