1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. В новата ОСП: акцент на знанията и иновациите

В новата ОСП: акцент на знанията и иновациите

Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС) ще работи за повишаване на нивото на образованост и осведоменост на земеделските и горски стопани

 

Основната цел на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС) в България ще бъде да се подобри връзката между науката, съветниците и бизнеса, като се улесни трансферът на научни знания в практиката. 
 
Развитието на СЗИСС в България трябва да бъде насочено по-конкретно към разпространение на знанията и иновациите; създаването на благоприятна среда за по-ефективното разпространение и внедряване на иновациите и за по-доброто използване на съществуващите знания за постигане целите на Общата селскостопанска политика; тясно сътрудничество с Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) за подкрепа на интерактивни иновативни проекти на местно и транснационално ниво.
 
Основните участници в Системата за знания и иновации в селското стопанство ще бъдат Министерството на земеделието, Областни дирекции „Земеделие“ и териториалните им звена, Селскостопанска академия, Национална служба за съвети в земеделието, висши учебни заведения, професионални гимназии в областта на селското и горско стопанство, юридически лица с нестопанска цел в областта на селското стопанство и горското стопанство и дигиталните технологии, центрове за професионално обучение, медии и др.
 
Ще бъде създадено Звено за управление на ОСП мрежа, което ще осъществява функции по създаване и заздравяване на връзките между земеделските стопани, браншовите асоциации, администрацията, НССЗ, ВУЗ, професионални гимназии, обучаващи организации, изследователи и други участници в иновациите в областта на земеделието и развитието на селските райони на национално ниво. 
 
Координационното звено за СЗИСС ще организира ежегодни информационно-обучителни събития за всички съветници в различни области на земеделието. 
От страна на координационното звено за управление ще бъдат организирани и обучения за нови подходи и умения за предоставяне на съвети. Всички съветници и съветнически организации, получаващи финансова подкрепа по СПЗРЗСР 2023-2027 г., ще бъдат задължени да участват в обучения за подобряване на техните компетенции и знания.
 
Регулярните тематични информационни събития, организирани от Национална мрежа за ОСП, в рамките на които ще бъдат привличани ключови участници в СЗИСС и заинтересовани земеделски стопани със зараждащи се иновативни идеи, също ще бъдат добра предпоставка за улесняване на разработването на иновации. 
 
По този начин, прилагайки териториален и тематичен подход за разпространение на знания и информация, ще се постигне увереност, че възможностите, които предоставя Стратегическия план, ще достигне до възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, за да се отключи в максимална степен потенциала за внедряване на иновации в практиката и да се отсеят идеите, които имат най-голям потенциал за успех.
 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.