Одобрени са промени в Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020

Предвиждат се и промени в текстовете на площните мерки от Програмата, свързани с агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000 и хуманно отношение към животните

 

Правителството одобри десето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.). С него се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по Програмата, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Основният акцент е осигуряване на ресурс за договаряне на заявления по вече стартирали приеми и процедури, както и стартиране на нови мерки от Програмата.

С част от прехвърлените средства в размер на 42 млн. евро ще бъде обявен прием на проектни предложения по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване".

Предвиждат се и промени в текстовете на площните мерки от Програмата, свързани с агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000 и хуманно отношение към животните. Целта е да се актуализират нивата на подпомагане, като се прецизира насочването на помощта към земеделските стопани, получаващи средства по тях.

С изменението на Програмата се разширява обхвата на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000" и Рамковата директива за водите" във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.