Етикет: интернет
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Достъп до широколентов ще бъде осигурен в селските райони със средства по ПРСР

С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“