Етикет: местообитания
post-image
Новини Горско стопанство

Проведе се V-то заседание на УС по проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски в зони от НАТУРА 2000” по Програма LIFE+

Беше представен напредъка при реализацията на проекта, финансовия отчет на разходваните средства и възникналите трудности и проблеми
post-image
Новини Горско стопанство

Проведоха се две срещи с основните заинтересовани страни по проекта за опазване на Малкия креслив орел и неговите най-важни

Представени бяха предложените промени в Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии