Търсене
  1. Начало
  2. Агрокалендар
  3. Растениевъдство
  4. Твърда пшеница

Твърда пшеница

Подхранването през периода на изкласяване с около...


І. АГРОТЕХНИКА

Подхранването през периода на изкласяване с около 1/5 от цялата азотна норма (N1/3), за предпочитане като воден разтвор, в повечето случаи не дава отражение върху величината на добива, но повишава качеството на зърното ­стъкловидност, съдържание на протеин и др.

При необходимост от подобряване на азотния режим и отстраняване на дефицитите на някои микроелементи посевите може да се третират през фаза братене или вретенене и с един от течните суспензийни комплексни торове ­Фиксал, Вукзал или Лактофол в доза 400-1000 мл. на декар.

За по-висока икономическа ефективност е желателно тези подхранвания да се съчетават с растително-защитните мероприятия, които се извършват през този период и при възможност да се ползва селскостопанска авиация. За да се избегнат повреди (пригори), извънкореновото подхранване трябва да се извърш­ва в тихо време, при по-висока относителна влажност на въздуха и температура до 20°С.

 

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Културите са във фенофаза: от "братене"; "вретенене"; "начало на изкласяване" до "масово изкласяване".

Основни вредители за периода:

  • Вредна житна дървеница
  • Обикновена житна пиявица
  • Брашнеста мана
  • Обикновена житна пиявица

Вредна житна дървеница

В този период дървениците се хранят, като смучат сок от долната част на стъблото и причиняват изсъхване на главното стъбло. Вследствие на тези повреди посевите се разреждат, а добивите намаляват.

Борба срещу възрастните дървеници да се проведе при изравняване на половете, при плътност 2 бр. на кв.м. за масовите и 1- 1,5 бр. на кв. м. за семепроизводните посеви;

Във фенофази "вретенене" и "изкласяване", възрастната дървеницата вреди по растенията и класовете, като предизвиква пълно или частично белокласие;

При провеждане на борбата срещу презимувалите дървеници да се ползват продукти за растителна защита с бързо инициално действие и кратко последействие, с цел опазване на яйчните паразити, които се намират в посевите. За борба срещу възрастните дървеници да се използват регистрираните продукти за растителна защита с активни вещества – фенитротион, тиаметоксам, пиримифос-метил, алфациперметрин, ефенвалерат, формотион, бенсултап, бетацифлутрин, алфаметрин, хлорпирифос-етил, циперметрин, делтаметрин, фентоат, ламбда-цихалотрин, тиодикарб, тауфлувалинат, фипронил, цис-транс циперметрин, зета-циперметрин и др.

Процентът на паразитиране на яйцата ще оказва съществено влияние върху бъдещата плътност на ларвите, за което е необходимо да се правят внимателни и регулярни наблюдения и обследвания за установяване на този процент.

Обикновена житна пиявица

Да продължат обследванията за установяване на плътността от неприятеля, началото на яйцеснасяне и излюпване на яйцата. Прагът на икономическа вредност за възрастните е: 30 бр. кв.м. при редки посеви и суха пролет и 50 бр. кв.м. при гъсти посеви и хладна пролет.

При отчитане на плътност от ларвите над прага на вредност - 2 бр. ларви на стъбло, да се сигнализира борба. Третиране с инсектициди срещу възрастните и ларвите да се извършва с продукти за растителна защита с активно вещество: алфациперметрин; ацетоми-прид; зетациперметрин; карбарил; пиримифос-метил; циперметрин; цис-транс-циперметрин и други, със кратко последействие, с цел опазване на яйчните паразити на житната дървеница. Когато нападението е на огнища по края на полетата, да се извършва третиране на петната или окрайчване на посева. Ако се наложи едновременно провеждане на борба срещу възрастните от житна дървеница и ларви на обикновена житна пиявица да се подбират продукти за растителна защита, регистрирани за борба с двата неприятеля.

Пшеничен трипс

По време на фенофази \"вретенене-изкласяване\" (отваряне лигулата на последния лист) трипса навлиза в оформения клас и яйцеснася. Вредна дейност да се очаква при повишаване на температурите и засушаване. Прагът на икономическа вредност във фенофаза \"вретенене\" е 10 броя възрастни на стъбло. Да се водят наблюдения и отчитания за степента на поява от този неприятел.

Черна пшенична муха

Да се обследват и картотекират нападнатите площи и се отчете процента на повреда, с оглед спазване на сеитбообращение през следващата година.

Житна стъблена оса

Неприятелят има посевместно разпространение на всички площи с монокултурно отглеждане на житни култури.

Брашнеста мана

Необходимо е да се извършват редовни обследвания за установяване степента на заразяване и разпространение на болестта, с цел навременно подаване на сигнала за борба. Прагът на икономическа вредност е: по време на вретенене (1-ви, 2-ри възел) - 30% степен на нападение върху листната маса; във фенофаза \"показване лигулата на флагелния лист\" – 30% степен на нападение на листната маса и 1-ви пустули върху предпоследния лист; във фенофаза \"поява на ½ от класа до края на цъфтеж\" – 30% степен на нападение върху листната маса и първи пустули върху флагелния лист.
За борба да се използват продукти за растителна защита с активно вещество: епоксиконазол+фенпропиморф; карбендазим+флузилазол; крезоксим-метил; пропиконазол; пропиконазол+ципроконазол; тиофанат-метил; триадименол; спироксамин+тебуконазол+триадименол и други.

Септориоза и ръжди

Да се водят редовни наблюдения за установяване и проследяване степента на нападение и разпространение на посочените болести. При достигането им до средните етажи на растенията и в степен на нападение над праговете на икономическа вредност, да се заостри вниманието към тези болести. ПИВ – 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист.

Извежда се хими­ческа борба срещу брашнестата мана, ръжди­те, фузариозата.


 

Използваме бисквитки, за да ви предоставим възможно най-доброто разглеждане на нашия уеб сайт. Ако продължите да използвате сайта без да променяте настройките за бисквитки, ще приемаме, че сте съгласни с условията. Във всеки един момент може да промените вашите настройки за бисквитки.

Научете повече за нашата Политика за поверителност