post-image
Околна среда

Нов доклад сочи наличие на нестихващ натиск върху природата в Европа

Замърсяването на въздуха, водата и почвата също влияе на местообитанията, също както и изменението на климата и свръхексплоатацията на животните чрез незаконно добиване и неустойчив лов и риболов